Učitelia

Gabriela Kováčová

2023-08-07T16:21:56+02:00

Som učiteľkou slovenského jazyka len druhý rok, no predtým som tri roky pracovala ako asistentka učiteľa. Táto skúsenosť bola pre mňa neoceniteľná a čerpám z nej každý deň. Byť učiteľkou pre mňa neznamená len učiť a vychovávať, ale aj byť aktívnym článkom spoločnosti v budovaní tolerantnej a rozhľadenej spoločnosti. Uvedomujem si, že dnešný svet potrebuje iniciatívnych a kriticky zmýšľajúcich mladých ľudí, ktorí dokážu prehodnocovať informácie z rozličných oblastí. Preto ma teší, že môžem byť súčasťou projektu, ktorý ma naučí lepšie pripraviť mojich žiakov na súčasný svet plný výziev. Verím, že účasť na tomto programe mi rozšíri obzory a pomôže [...]

Gabriela Kováčová2023-08-07T16:21:56+02:00

Klaudia Takácsová

2023-08-07T16:21:21+02:00

Volám sa Klaudia Takácsová študovala som na CMBF UK v Bratislave odbor Náboženská výchova – Etická výchova. Pedagogickú prax a svoje povolanie katechétky vykonávam od roku 1993. Umelecké nadanie- schopnosti som podporila a rozšírila ďalším vzdelávaním na UMB v Banskej Bystrici kde som absolvovala rozširujúce štúdium Výtvarnej výchovy. Mojou snahou je v mladých vzbudiť túžbu po poznaní, múdrosti, posúvať hranice ich schopností, aplikovať slobodnú vôľu ktorej základ prameni v zodpovednosti a v úcte k Bohu a blížnemu. Svoje pôsobenie sa snažím viesť duchu myšlienky: „S Láskou zmeň aspoň kúsok Zeme.“

Klaudia Takácsová2023-08-07T16:21:21+02:00

Katarína Šimová

2023-08-07T16:20:46+02:00

Učím na ZŠ Mudroňova informatiku, občiansku a etickú výchovu. Na škole pôsobím aj ako koordinátor školského parlamentu. V mojej pedagogickej praxi sa snažím využívať najnovšie vedecké poznatky a nové metódy vyučovania. Milujem prírodu a severskú chôdzu.

Katarína Šimová2023-08-07T16:20:46+02:00

Monika Szabóová

2023-08-07T13:26:39+02:00

Základná škola Ladislava Novomeského je moje jediné pracovisko už celé desaťročia. Odtiaľ pramení aj môj vzťah ku tejto škole a túžba posúvať ju vpred. Byť učiteľkou pre mňa znamená veľa, je to príležitosť motivovať, posúvať, dávať priestor, pomáhať. Teraz, s odstupom rokov, skúseností a zažívaním zmien môžem iba potvrdiť to, čomu som verila od začiatku, že byť učiteľkou je správna vec. Okrem toho, že učím anglický jazyk som aj koordinátorkou prevencie, vediem celkom úspešný dramatický krúžok a v lete organizujem tábory.  Stále mám radosť z nových výziev, občas sa vrhnem do neznámych vôd, ale zo všetkých aktivít je pre [...]

Monika Szabóová2023-08-07T13:26:39+02:00

Andrea Gregorová

2023-08-07T16:20:17+02:00

Volám sa Andrea a som učiteľkou na ZŠ Jána Zemana v Novej Bani, kde žijem celý život. Vyštudovala som aprobáciu náboženská a etická výchova. Tieto predmety ma vystihujú, nakoľko môžem o sebe nesmelo povedať, že ma charakterizuje ľudskosť, tolerancia a ohľaduplnosť, ktorú sa snažím okolo seba šíriť.  Mojou láskou je príroda a všetko s ňou spojené, preto som sa rozhodla svoju aprobáciu rozšíriť o predmet geografia, prostredníctvom ktorej si spolu so žiakmi pestujeme vzťah k našej živiteľke Zemi. Do tohto projektu som sa prihlásila vďaka našej pani riaditeľke. Verím, že takto spoločne budeme meniť svet k lepšiemu.

Andrea Gregorová2023-08-07T16:20:17+02:00

Mária Košútová

2023-08-07T16:19:10+02:00

Od skončenia môjho štúdia na ekonomickej univerzite sa venujem práci, po ktorej som vždy túžila, a to je práca učiteľa na strednej škole. V pedagogickej práci sa riadim myšlienkou obsiahnutou v čínskom prísloví: „Ak niekomu daruješ rybu, nasýtiš ho na jeden deň, ak ho naučíš loviť, dáš mu potravu na celý život.“ Preto sa snažím ponúkať žiakom čo najviac podnetov, ktoré v nich vyvolajú prirodzenú zvedavosť a chuť učiť sa. Vďaka práci v projektoch Erasmus mám možnosť rozširovať vlastné obzory, obzory žiakov i kolegov o medzinárodnú skúsenosť. Verím, že to, čo som sa naučila, to, čo viem, môže byť [...]

Mária Košútová2023-08-07T16:19:10+02:00

Ivana Halčinová

2023-08-07T12:49:57+02:00

Som učiteľka slovenského jazyka a literatúry na Spojenej škole Kollárova 17, Sečovce. Vyrastala som v malej dedinke, kde som už od malička prejavovala záujem o vzdelávanie a prácu s deťmi. Po ukončení strednej školy som sa rozhodla študovať slovenský jazyk a literatúru v kombinácii s biológiou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a po absolvovaní univerzity som začala pracovať ako učiteľka na Spojenej škole Kollárova 17, Sečovce. Ako učiteľka pôsobím tri roky a táto skúsenosť ma napĺňa radosťou a uspokojením. Snažím sa o to, aby každý žiak mal možnosť rozvíjať svoje schopnosti a dosahovať svoj plný potenciál. V týchto rokoch som mohla prejaviť svoju kreativitu a myšlienky na mnohých školských i mimoškolských aktivitách, [...]

Ivana Halčinová2023-08-07T12:49:57+02:00

Miriam Lidajová

2023-08-07T12:03:16+02:00

Volám sa Miriam Lidajová. Na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici učím účtovníctvo a ekonomické predmety. Venujem sa neformálnemu vzdelávaniu. Veľmi rada učím na základe prípadových štúdií, ktoré vychádzajú z reálnej praxe. Účtovníctvo nielen učím, ale aj aktívne vykonávam. Na hodinách veľmi často pracujeme s myšlienkovými mapami, komiksami, študentskými mandalami, cinquainmi, príkladmi  alebo individuálnymi zadaniami. Kladiem dôraz na rozvíjanie zodpovednosti, postoju k predmetu a kritickému mysleniu žiakov. Uprednostňujem priateľský vzťah ku žiakom, učenie pre život a prax a zážitkovú formu vyučovania. Som aktívna a neustále sa vzdelávam nielen po odbornej stránke, ale aj v oblasti mäkkých zručností a pedagogických znalostí. Pre svojich žiakov vyhľadávam aktivity, súťaže a vzdelávania, ktoré ich posunú dopredu [...]

Miriam Lidajová2023-08-07T12:03:16+02:00

Slavomíra Kútna

2023-08-07T16:15:58+02:00

Volám sa Slavomíra Kútna. Pochádzam zo Zvolena, študovala som na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a už 14 rokov učím na Gymnáziu v Trebišove. Učím dejepis a občiansku náuku a tiež maturitné semináre z týchto predmetov. Na škole som aj koordinátorka pre multikultúrnu výchovu. Mám rada históriu, cestovanie, turistiku, divadlo, knihy... Do programu Školy, ktoré menia svet sa naša škola zapája preto, lebo s kolegami učiteľmi hľadáme zmysluplné aktivity a zároveň sa chceme zoznámiť s kreatívnymi prístupmi a metódami, ktoré pomôžu na hodinách.

Slavomíra Kútna2023-08-07T16:15:58+02:00

Veronika Hanáková

2022-09-13T15:11:10+02:00

Po štúdiu slovenského jazyka a literatúry a dejepisu v Nitre som si vyskúšala počas roka prácu asistentky žiaka s aspergerovým syndrómom a následne som sa uplatnila ako učiteľka vo svojej aprobácii na Základnej škole s materskou školou v Brestovanoch, kde som strávila päť rokov. Ako to už býva, ušlo sa mi robiť a učiť kadečo. Venovala som sa občianskej náuke, mediálnej výchove aj technike. Takisto som viedla školskú knižnicu, koordinovala čitateľskú gramotnosť, participovala na príprave kultúrnych podujatí školy a mnoho iného. Tretí rok však moje dni napĺňa práca pre Gymnázium v Púchove. Inšpiratívne prostredie, podpora vedenia, čaro okamihu, neopakovateľné [...]

Veronika Hanáková2022-09-13T15:11:10+02:00
Go to Top