Aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie2024-03-26T17:42:29+01:00

U nás si môžete vybrať aj z ponuky aktualizačného vzdelávania, ktoré je zamerané na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.

Prečítajte si najčastejšie otázky, ktoré dostávame ohľadom tohto typu vzdelávania.

Čo je to aktualizačné vzdelávanie?2024-03-26T13:19:10+01:00

Aktualizačné vzdelávanie je zamerané na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Primárne slúži k udržiavaniu či obnovovaniu profesijných kompetencií, ale taktiež k nadobudnutiu nových zručností. Rovnako však môže byť zamerané aj na získavanie informácií o nových zmenách či trendoch v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo súčasnej legislatívy. 

Rozsah je oproti inovačnému vzdelávaniu menší, a to v rozsahu min. 10 a max. 24 hodín za školský rok. Aktuálne podmienky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR upravuje v metodickom usmernení č. 3, zameriava sa pritom na oblasti zmien školského kurikula, inkluzívneho vzdelávania a/alebo digitalizácie výchovy a vzdelávania. 

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania môže byť:

 • škola,
 • školské zariadenie,
 • zariadenie sociálnej pomoci,
 • zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.
Aký je rozdiel medzi aktualizačným a inovačným vzdelávaním?2024-03-26T13:34:20+01:00

Inovačné vzdelávanie ja takisto zamerané na pedagogických a odborných zamestnancov. Cieľom je však prehĺbenie, rozšírenie, alebo inovácia profesijných kompetencií pedagogického či odborného zamestnanca v príslušnej kategórií. Program je preto realizovaný v rozsahu min. 50 hodín

Poskytovateľom inovačného vzdelávania je:

 • vysoká škola,
 • organizácia zriadená ministerstvom školstva,
 • organizácia zriadená iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • katolícke pedagogické a katechetické centrum,
 • škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci,
 • zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
 • iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie – do tejto kategórie spadá aj Inštitút pre aktívne občianstvo.

Podrobnosti nájdete aj v prehľade organizačných foriem profesijného rozvoja.

Na čo je zamerané aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2023/2024?2024-03-26T13:01:55+01:00

Podľa aktuálne platného metodického usmernenia č. 3 budú prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR v rokoch 2022 až 2025 poskytnuté na účel financovania individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v materských, základných a stredných školách. Obsah vzdelávania sa zameriava na tri okruhy – zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností.

IPAO je poskytovateľom inovačného (a teda aj aktualizačného) vzdelávania len v okruhu týkajúcom sa kurikula. Okruh je zameraný na:

reformu obsahu a foriem vzdelávania a má pomôcť k tvorbe vlastného školského vzdelávacieho programu, zmenám v hodnotení výsledkov žiakov – spôsobilosť hodnotiť nielen vedomosti, ale aj získané spôsobilosti, kompetencie žiakov, a využívanie inovatívnych foriem vyučovania s dôrazom na aktívne učenie sa žiakov v zmysle cieľov nového kurikula.“

Je možné s Inštitútom pre aktívne občianstvo, o.z. spolupracovať na aktualizačnom vzdelávaní?2024-03-26T13:15:04+01:00

Áno.

V súlade s platným znením § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. môže škola/školské zariadenie/zariadenie sociálnej pomoci/zriaďovateľ: 

“…pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania”. 

Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. získal oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania 12.7.2022 pod evidenčným číslom 33/2022-IV a 16.2.2024 pod evidenčným číslom 5/2024 – IV s obsahovým zameraním na: 

Vzdelávanie zamerané na profesionálny a osobnostný rozvoj v oblasti mäkkých zručností a zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby s cieľom rozvíjať občianske a životné kompetencie a zručnosti detí a žiakov a podporovať demokratickú otvorenú školskú klímu, ďalej rozvíjať schopnosti potrebné pre koordináciu školských parlamentov a praktizovať prvky psychohygieny s cieľom predchádzať syndrómu vyhorenia.

Vo týchto vzdelávacích oblastiach, ktoré sú podporované z Plánu obnovy a odolnosti, je Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania.

Môžete sa teda na nás obrátiť aj v prípade, že máte záujem o aktualizačné vzdelávanie. Spoločne ho pripravíme tak, aby vyhovovalo vašim individuálnym potrebám, a zároveň spĺňalo všetky platné štandardy. 

Ak máte ďalšie otázky k aktualizačnému vzdelávaniu, neváhajte nás kontaktovať na info@skolyktoremeniasvet.sk.

Go to Top