V Základnej škole Klátova Nová Ves učím od roku 2007 na 1.stupni. Okrem toho pôsobím ako školská knihovníčka a členka kolégia Zelenej školy. Práci s deťmi sa venujem nielen na vyučovaní, kde využívam zážitkové vyučovanie, inovatívne metódy, ale i v čase mimo vyučovania.  Spoločne s kolegyňami pripravujeme pre deti rôzne podujatia, v ktorých sa snažíme rozvíjať nielen vedomosti, ale hlavne ich zručnosti a schopnosti. V škole vediem krúžok DFS Kostrínček, v ktorom oživujeme lokálne zvyky a tradície. Spolupracujem aj s neziskovými organizáciami a rôznymi klubmi pôsobiacimi v našom okolí. Do tejto spolupráce zapájam aj deti, čím sa snažím vzbudiť u nich záujem o dianie okolo nich. Spoločne sa im snažíme vštepovať princípy dobrovoľníctva. Aj touto cestou rozvíjame v deťoch empatiu, toleranciu, spoluprácu, prosociálne správanie a zodpovednosť.