Program Školy, ktoré menia svet realizuje Inštitút pre aktívne občianstvo. Našou víziou je vyspelá, funkčná a udržateľná občianska spoločnosť, kde každý jeden občan a občianka sú jej aktívnou, kriticky mysliacou a nenahraditeľnou súčasťou a sú si toho vedomí. Aktívni občania sú v nej samozrejmosťou – nie však preto, že by nemali svoju jedinečnú hodnotu, ale preto, že občianske kompetencie a ich uplatňovanie sú bežnou súčasťou každodenného života detí, mladých ľudí aj dospelých. Našou víziou je spoločnosť, v ktorej nie je potrebné vysvetľovať dôležitosť aktívneho občianstva, ale ani to, že nesmieme ustať v jeho neustálom rozvíjaní a podpore.

Viac informácií o nás nájdete na www.ipao.sk alebo na našom Facebooku.

Meníme potenciál aktívneho občianstva z teórie na prax. 

Jana
JanaFeherpataky-Kuzmová
lektorka a supervízorka

Spoluzakladala a vedie Inštitút pre aktívne občianstvo. Verí, že vzdelávanie je základom pozitívnej zmeny a že iba prostredníctvom aktívnych občanov je možné zlepšovať veci okolo nás. Je autorkou konceptu Školy, ktoré menia svet. Dlhodobo pôsobí ako odborná garantka vzdelávacích aktivít v Inštitúte pre aktívne občianstvo, odborníčka na občiansku výchovu a vzdelávanie, metodička, lektorka zážitkového vzdelávania, facilitátorka a mentorka, ktorá sa snaží pedagógov podporovať v zavádzaní neformálnych a interaktívnych metód do výučby.

Gabriela
GabrielaSabolová
senior projektová manažérka

Komplexne zastrešuje, manažuje a spolutvorí program Školy, ktoré menia svet a ďalšie vzdelávacie aktivity v rámci Inštitútu pre aktívne občianstvo. Aktívne pôsobí ako metodička v oblasti občianskej výchovy a vzdelávania v prepojení na ďalšie predmety, mentorka a trénerka s nadšením pre neformálne prvky vo vzdelávaní detí aj dospelých. Je hlavnou autorkou e-learningového portálu Školy, ktoré menia svet, ktorý zároveň administruje.

Michaela
MichaelaPolivčáková
projektová manažérka

Štúdium politológie absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas štúdia aj profesionálne sa venuje ľudskoprávnym témam, otázkam fungovania Európskej únie a európskym politikám. V tíme IPAO sa preto usiluje práve prostredníctvom rozvoja hodnôt euroobčianstva, rodovej rovnosti a občianskej participácie prispievať k rozvoju demokratického občianskeho zmýšľania mladých ľudí v školách aj mimo nich.