IPAO

About IPAO

This author has not yet filled in any details.
So far IPAO has created 51 blog entries.

Základná škola s MŠ v Pliešovciach

2020-02-11T16:13:09+01:00

Základná škola s materskou školou poskytuje základné vzdelanie pre žiakov z obcí Pliešovce, Sása, Bzovská Lehôtka, Vojenský obvod Lešť, okolitých spádových usadlostí, ale aj žiakov širšieho okolia, ktorých rodičia prejavujú záujem o služby našej školy. Školské vyučovanie je inšpirované tvorivo-humanistickou výchovou, kde sa na prvé miesto kladie vytváranie medziľudských vzťahov. V dnešnej dobe sú cudzie jazyky nevyhnutnosťou, preto sa v škole vyučuje anglický jazyk už od 1. ročníka. Vyučovanie je obohatené o regionálnu výchovu, dopravnú výchovu či prvú pomoc. Dlhoročnú tradíciu má žiacka vedecká konferencia Heuréka, daltonské dni na prvom stupni, Environolympiáda, Jesenná slávnosť, množstvo exkurzií. Každé dva roky škola [...]

Základná škola s MŠ v Pliešovciach2020-02-11T16:13:09+01:00

Stredná športová škola v Košiciach

2020-02-12T14:21:22+01:00

Stredná športová škola začala svoju činnosť 1.9.1982. Dôvodom jej zriadenia  bol všeobecný záujem o školu, ktorá by talentovaným športovcom poskytla kvalitné vzdelanie a súčasne by vytvorila podmienky na zabezpečenie náročnej športovej prípravy svojich žiakov. Školu navštevujú športovo nadaní žiaci nielen z Košického kraja, ale aj ďalších regiónov Slovenska.  Škola participuje na výchove k olympionizmu a šíreniu olympijských ideálov. Na tento účel aktívne využíva Sieň olympizmu so vzácnymi exponátmi, dokumentujúcimi históriu a súčasnosť najmä košického športu. Sieň je prístupná nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti a žiakom iných škôl. Škola zabezpečuje športovú prípravu a vzdelávanie v kmeňových športoch: atletika, hádzaná, gymnastika, futbal, plávanie, fitnes, športová [...]

Stredná športová škola v Košiciach2020-02-12T14:21:22+01:00

Gymnázium A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

2020-02-11T16:23:46+01:00

Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici má 350 študentov a okrem 4-ročného študijného programu ponúka aj anglický bilingválny program na 5 rokov. Škola má bohatú históriu od stredoveku, má mnoho známych absolventov aj z nedávnej histórie, najmä vďaka tradičnej výučbe cudzích jazykov. Škola je v sieti škôl UNESCO, je skúškovým centrom British Council, je zapojená do medzinárodných výmenných projektov, ako aj do bilaterálnej spolupráce. Študenti sú zapojení do množstva aktivít v rámci Žiackej rady, do školských tematických dní, akcií v meste, či aktivít v rámci dobrovoľníctva. Web: https://gymbs.edupage.org/

Gymnázium A. Kmeťa v Banskej Štiavnici2020-02-11T16:23:46+01:00

Súkromná základná škola u Filipa v Banskej Bystrici

2020-02-11T16:30:25+01:00

Poslaním školy je poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania. Pripraviť deti na reálny pracovný aj osobný život a aktívne riešenie problémov, ktoré so sebou prináša bežný život. Osobným príkladom a poradenstvom napomáhať transformácii školstva smerom k humanizácii v oblasti výchovy a vzdelávania. Učiteľ nevyučuje v tradičnom slova zmysle. Riadi a organizuje činnosť žiakov tak, že pripravuje podmienky pre ich činnosť . „Učiteľ otvára dvere, no vojsť do nich musí žiak sám.“ Pomáha žiakom dosiahnuť výchovno – vzdelávací cieľ prostredníctvom jasne formulovaných očakávaní, v ktorých vyjadruje svoju vieru v jeho schopnosti a umožňuje mu dosiahnuť cieľ ľubovoľným spôsob. Web: https://skolaufilipa.edupage.org/   [...]

Súkromná základná škola u Filipa v Banskej Bystrici2020-02-11T16:30:25+01:00

Martina Szilágyiová

2019-08-20T17:26:02+02:00

Učiteľkou dejepisu chcela byť už od prvého ročníka strednej školy, inšpiráciou bola jej učiteľka dejepisu na strednej škole, ktorá sa neskôr stala aj jej mentorkou a veľkým zdrojom inšpirácie. Svoju prácu miluje, nielen lebo ich môže formovať po odbornej, ale aj ľudskej stránke, ale žiaci formujú tiež ju. S podporou vedenia školy si zriadila vlastnú učebňu dejepisu, ktorí sa stal jej druhým domovom. História je nielen jej prácou, ale aj koníčkom, navštevuje historické miesta. Rada spoznáva nových ľudí, rada sa nechá inšpirovať novými nápadmi a námetmi na jej vyučovacie hodiny.

Martina Szilágyiová2019-08-20T17:26:02+02:00

Marcela Hollá

2019-08-20T17:26:50+02:00

Narodila sa v Považskej Bystrici, vyštudovala odbor dejiny filozofie a systémová filozofia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Jej cesta do škostva nebola priama, trvalo dlhých 15 rokov, kým sa dostala na Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Prechod nebol jednoduchý, ale už konečne chcela robiť niečo čo vyštudovala. Je koordinátorkou projektu na škole, veľko pomocou sú jej skvelé a šikovné deti, ktoré ju neustále motivujú pokračovať a obetavé kolegyne, ktoré pomôžu s čím treba. Má rada svoju rodinu, ťažko sa zmieruje s tým, že deti jej už vyleteli z domu. Vždy sa ale teší, keď prídu domov a môže naskočiť do kolotoča [...]

Marcela Hollá2019-08-20T17:26:50+02:00

Iveta Roháčová

2019-08-20T17:27:37+02:00

Študovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk a história. Učila na viacerých základných školách v Banskej Bystrici. Aktuálne pôsobí na Súkromnej základnej škole – Škole u Filipa v Banskej Bystrici. Počas svojej takmer dvadsaťročnej učiteľskej praxe citlivo vníma potreby detí a ich schopnosť učiť sa hlavne v bezpečnom prostredí. Venuje sa asertívnym komunikačným technikám v edukačnom procese a rozvíjaniu kritického myslenia. Verí, že všetko zlé, je na niečo dobré :-) .

Iveta Roháčová2019-08-20T17:27:37+02:00

Mária Tutokyová

2019-08-20T17:28:13+02:00

Mama troch dospelých detí a babičkou rozkošného vnúčika Šimonka. Vyštudovala učiteľstvo – dejepis, geografia a slovenský jazyk  na Prešovskej univerzite. Momentálne učí na základnej škole v Bratislave. Vo vyučovacom procese uplatňuje nové formy a metódy učenia, snažím sa o rozvíjanie tvorivosti a kritického myslenia u žiakov. Žiakov aktívne zapája do rôznych súťaží a projektov. Potrebné skúsenosti získava aj ďalším vzdelávaním, najmä v oblasti globálneho vzdelávania, multikultúrnej  výchovy, regionálnej výchovy, ľudských práv. Aktívne spolupracuje s občianskymi nadáciami a združeniami. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu a jeho prepájaniu s formálnym, lektorovaniu a tvorbe učebných materiálov. 

Mária Tutokyová2019-08-20T17:28:13+02:00

Zuzana Krajčovičová

2019-08-20T17:28:50+02:00

Má 41 rokov a žije v Prievidzi. Narodila sa a vyštudovala dejepis a slovenčinu v Trnave. Ako začínajúca učiteľka plná ilúzií najprv tri roky cestovala do neďalekej dedinky Jaslovské Bohunice. Potom nasledovala materská dovolenka a ďalšie základné školy. Natrvalo zakotvila v Súkromnej spojenej škole v Prievidzi, ktorá ju naučila, že ľudskosť, otvorenosť, tolerancia a vzájomný rešpekt medzi učiteľmi a žiakmi sú to najkrajšie a najdôležitejšie vo vzdelávaní. Miluje svoju 12-ročnú dcéru Alžbetku, priateľa, prekrásnu slovenskú prírodu a folklór, turistiku, literatúru, rockovú hudbu, zbieranie húb, zaváranie…

Zuzana Krajčovičová2019-08-20T17:28:50+02:00
Go to Top