IPAO

About IPAO

This author has not yet filled in any details.
So far IPAO has created 51 blog entries.

Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom

2020-02-11T16:21:37+01:00

Škola vznikla v roku 2000 v novej budove, v atraktívnom areáli kúrie Mórica Beňovského. Gymnáziu bol daný čestný názov Gymnázium Jána Baltazára Magina – rodáka z Vrbového, ktorý napísal prvú národnú obranu Slovákov. Od roku 2012 je na gymnáziu možnosť bilingválneho štúdia v anglickom jazyku od roku 2019 aj v ruskom jazyku. Výchova a vzdelávanie sa orientuje v súčasnej dobe na utváranie nového systému hodnôt, ktorý zodpovedá požiadavkám demokratickej pluralitnej otvorenej spoločnosti. Tento systém akceptuje dôstojnosť človeka ako základnú hodnotu v medziľudských a sociálnych vzťahoch, ktorá sa má prejaviť sebavedomím, úctou k sebe, ale aj pozitívnym vzťahom k okoliu, a ma [...]

Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom2020-02-11T16:21:37+01:00

Gymnázium M. Hattalu v Trstenej

2020-02-11T16:20:14+01:00

Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je škola, ktorá v budúcom roku oslávi 150 výročie svojej existencie. Napriek svojmu veku je to škola moderná, pedagogickí zamestnanci školy sa snažia využívať všetky príležitosti na modernizáciu vyučovacieho procesu i mimoškolských aktivít tak, aby škola študentov bavila a inšpirovala. Každoročne sa zapája do mnohých súťaží, projektov a aktivít, v ktorých sa im darí dosahovať veľmi dobré výsledky aj na celoslovenskej úrovni. Gymnázium Martina Hattalu je škola, v rámci ktorej funguje tradičné štvorročné gymnázium – tri triedy v ročníku, päťročné španielske bilingválne gymnázium – jedna trieda v ročníku, ako aj osemročné gymnázium so zameraním na informatiku [...]

Gymnázium M. Hattalu v Trstenej2020-02-11T16:20:14+01:00

Súkromná základná škola v Senci

2020-02-11T16:11:26+01:00

Súkromná základná škola Senec vznikla ako túžba vytvoriť priestor, kde bude sloboda prepojená so zodpovednosťou, kam budú nie len deti, ale aj učitelia a rodičia chodiť radi. Snažia sa pracovať a poskytovať bezpečný a podnetný priestor na osobný a sociálny rast. Dôvera spolu so slušnosťou, rozhľadenosťou, jazykovou vybavenosťou, aktivitou a spoločenskou angažovanosťou sú základnými piliermi budúcich absolventov tejto školy. Preto sa zapojili do programu ŠKMS, aby sa mohli hlbšie zamerať na participovanie detí na ich vlastných projektoch.  Prepájaním učiteľov, detí z prvého a druhého stupňa, vychovávateľov a rodičov chcú vytvoriť komunitu, ktorá sa rozvíja nielen vedomostne, ale predovšetkým občiansky a ľudsky. [...]

Súkromná základná škola v Senci2020-02-11T16:11:26+01:00

Evanjelická spojená škola v Martine

2020-02-11T16:27:34+01:00

Evanjelická spojená škola začala svoju činnosť ako Evanjelická základná škola v septembri 2004 s jednou triedou a 25 žiakmi. Dnes je jednou z najkvalitnejších a najžiadanejších škôl v regióne Turiec. Školu tvoria tri organizačné zložky: materská škola, základná škola a bilingválne gymnázium, ktoré spolu navštevuje vyše 700 žiakov. Vo výučbe kladie dôraz na výchovu v kresťanskom duchu, nadštandardnú výučbu anglického jazyka už od prvého ročníka základnej školy a vedenie žiakov k prosociálnemu správaniu a občianskej angažovanosti. Jedinečnosťou školy je dlhodobo vytváranie a skvalitňovanie podmienok pre celostný rast žiakov v duchu motta školy "Aby v pravde a láske rástli v Kristovi v [...]

Evanjelická spojená škola v Martine2020-02-11T16:27:34+01:00

Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši

2020-02-11T16:26:12+01:00

Gymnázium patrí k najstarším vzdelávacím inštitúciám na Liptove, v roku 2019 oslávilo storočnicu od vzniku. Od roku 1986 je súčasťou školy štátna jazyková škola a od septembra 1994 sa nanovo otvára osemročné gymnázium so zameraním na ekológiu a cudzie jazyky. Škola sa riadi heslom: „U nás si každý nájde svoju vzdelávaciu cestu.“ Školský vzdelávací program pre štvorročné i osemročné štúdium je koncipovaný ako otvorený, umožňujúci maximálnu možnú profiláciu každého žiaka od druhého ročníka výberom predmetov z ponuky školy. V tejto škole študovalo a ešte vyštuduje množstvo úspešných a dobrých ľudí, vážených a ctených Slovákov a Európanov, ktorí jej vyslovujú vďačnosť za [...]

Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši2020-02-11T16:26:12+01:00

Základná škola s MŠ Poprad – Matejovce

2019-08-20T17:17:53+02:00

Sen, realizácia a výsledok. To sú pevné základy školy, pod Tatrami. Veľkým snom tunajších učiteľov je zmeniť školu a napredovať k inovovanej výučbe žiakov. Odhliadnuc od toho kto spôsobil problém, vždy sa snažia problém vyriešiť a nájsť riešenia, ktoré by zamedzili opakovaniu jeho vzniku. Prostredie školy sa snažia pretvárať tak, aby bolo vhodným prostredím pre malých ale aj veľkých. Správne nasmerovanie ich prvého kroku do školy ale aj zo školy, predsa vychádza od pedagogických zamestnancov. Preto medzi priority patrí nielen vzdelávať žiakov, ale všetkých zapojených do výučby a života školy. Škola ponúka precízne vypracované prípravy na hodiny a mnoho skvelých [...]

Základná škola s MŠ Poprad – Matejovce2019-08-20T17:17:53+02:00

eŠkola v Prievidzi

2020-02-11T16:14:33+01:00

História školy sa začala už v septembri 1995, kedy bola založená Súkromná základná umelecká škola. V prvom ročníku mala približne 40 žiakov. Ponúkala hudobný, výtvarný, tanečný a dramatický obor. Škola už vtedy pôsobila na jej súčasnej adrese a jej počet žiakov narastal až na viac než 400 žiakov. V septembri 2007 sa umelecká škola rozšírila aj o materskú a základnú školu, čím vznikla jedinečná kombinácia, ktorá spája klasickú výučbu s umeleckou činnosťou. O rok neskôr bola zriadená aj školská jedáleň s kuchyňou a školský klub detí. Škola sa stabilne rozrastala a v roku 2013 prešla malou reorganizáciou, ktorá vyústila do [...]

eŠkola v Prievidzi2020-02-11T16:14:33+01:00

Gymnázium Trebišovská 12 v Košiciach

2020-02-11T16:33:12+01:00

Škola začala písať svoju históriu 1.9.1974. Ešte ako gymnázium, ktoré sídlilo v budove na Kováčskej ulici č. 30 v Košiciach.  Už tam nesídli, v roku 1987 sa presťahovalo na Trebišovskú 12. Vtedy sa začala písať kapitola gymnázia známa pod skratkou GT12. A píše sa až dodnes. K pôvodnému štvorročnému typu štúdia postupne pribudla osemročná a bilingválna sekcia. Škola má 23 tried denného štúdia, spolu okolo 600 študentov. V Košiciach a okolí je škola známa svojou príjemnou atmosférou, výbornými vzťahmi v pedagogickom kolektíve, ale aj medzi učiteľmi a žiakmi. Ako aj ústretovým vedením, ktoré vytvára svojím zamestnancom podmienky pre profesný a [...]

Gymnázium Trebišovská 12 v Košiciach2020-02-11T16:33:12+01:00

Základná škola s MŠ M. R. Štefánika v Budimíri

2020-02-11T16:25:08+01:00

Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika sa nachádza 9 km od Košíc a v miestnom regióne pôsobí ako stredisková škola pre deväť okolitých obcí. O dobrom mene školy v regióne svedčí aj fakt, že v súčasnej dobe ju navštevujú žiaci z 19 bližších aj vzdialenejších obcí. V súčasnosti má 24 tried - na 1. stupni jedenásť tried, na 2. stupni jedenásť tried a dve triedy v materskej škole. Ich cieľom je budovať školu ako otvorený systém, ktorý citlivo reaguje na požiadavky regiónu, rodičov a žiakov. Výsledkom snaženia školy je mladý človek, schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedomý si [...]

Základná škola s MŠ M. R. Štefánika v Budimíri2020-02-11T16:25:08+01:00
Go to Top