Za bránami Základnej školy Ladislava Novomeského v Lučenci sa podarilo vytvoriť atmosféru, ktorá podporuje individuálny rozvoj každého žiaka a poskytuje neobmedzené možnosti pre jeho osobnostný rast a vzdelávanie. Preto tu žiaci radi navštevujú aj triedy so športovým variantom.

Filozofiu a poslanie základnej školy predstavujú nasledovné hodnoty a kultúry: „Moderná, pohybová a tvorivá škola na celý deň, ktorá cez zážitok, emóciu a nadšenie pripravuje silu mysle človeka pre úspešný a napĺňajúci život.“ 

V takto nastavenom trende školy sa učitelia na lučeneckom sídlisku Rúbanisko II s láskou a trpezlivosťou venujú každému žiakovi a snažia sa rozvíjať jeho individuálne schopnosti. Vytvárajú priateľskú a bezpečnú atmosféru, aby sa deti mohli sústrediť na edukáciu. Myslia pri tom aj na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Telocvične, viacúčelové ihriská, nová atletická dráha a preliezky umožňujú žiakom viesť aktívny životný štýl. Zároveň slúžia aj širokej verejnosti.