IPAO

About IPAO

This author has not yet filled in any details.
So far IPAO has created 46 blog entries.

Učiteľka Petra: Stačí, že dobro začnú šíriť dvaja ľudia, a už to ide ako lavína

2019-09-23T08:53:24+01:00

Prečítajte si inšpiratívny rozhovor s účastníčkou programu Školy, ktoré menia svet Petra učí na Súkromnej základnej škole S.E.N.E.C. Na učiteľstve ju najviac fascinuje fakt, že učiteľ pomáha kreovať ľudí – budúcich občanov. Tvrdí, že je veľmi dôležité, aby sme učili to, čo žijeme, a že učitelia tvoria vzory správania pre žiakov. Účasť v programe Školy, ktoré menia svet ju posilnila a povzbudila v tom, že učiť “inak” je úplne v poriadku a že ide na to, ako učiť občiansku náuku, dobre. Z pôvodne obávaného predmetu sa vďaka podpore a inšpirácii, ktorú dostala v programe, stal zmysluplne strávený čas, ktorý [...]

Učiteľka Petra: Stačí, že dobro začnú šíriť dvaja ľudia, a už to ide ako lavína2019-09-23T08:53:24+01:00

Ako vzbudiť záujem žiakov o školské aktivity? Prečítajte si reakciu žiačky na náš tréning

2019-08-20T17:05:30+01:00

Prečítajte si reakciu žiačky na náš tréning Z tréningu pre žiacku školskú radu martinskej spojenej školy, ktorá je zapojená do programu Školy, ktoré menia svet, mali dobrý pocit všetci zúčastnení - žiaci a žiačky od 1. až po 5. ročník, koordinátorka žiackej školskej rady Katarína Jakubcová, aj lektorky IPAO. Tento komentár jednej z účastníčok, ktorý sa objavil v našej e-mailovej schránke, nám však pripomenul, že naša práca má zmysel a že program Školy, ktoré menia svet je obľúbeným nielen u pedagógov, ale aj u žiakov. Očakávania mladých ľudí ráno o 8:00, keď sme sa spoznali, boli rôzne a [...]

Ako vzbudiť záujem žiakov o školské aktivity? Prečítajte si reakciu žiačky na náš tréning2019-08-20T17:05:30+01:00

Gymnázium bilingválne T. Ružičku v Žiline

2019-08-15T11:54:31+01:00

Prvá bilingválna slovensko-francúzska trieda vznikla na základe Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka 1.9.1990 na Gymnázium Hlinská v Žiline. Postupne sa rozširoval počet tried a v školskom roku 1999/2000 na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom bola otvorená prvá trieda slovensko-španielskej sekcie, čo bolo podnetom na osamostatnenie sa bilingválnych sekcií. Dňa 1. septembra 1999 Krajský úrad v Žiline zriadil samostatnú školu – jediné bilingválne gymnázium na Slovensku s dvomi jazykovými sekciami – francúzskou a španielskou. Absolventi školy ovládajú francúzsky alebo španielsky jazyk na úrovni C1 a anglický jazyk na úrovni B2 Spoločného európskeho rámca pre jazyky a po absolvovaní maturitnej skúšky z prírodovedného [...]

Gymnázium bilingválne T. Ružičku v Žiline2019-08-15T11:54:31+01:00

Základná škola Seňa

2019-08-20T17:17:06+01:00

Školu navštevuje priemerne 300 žiakov v deviatich ročníkoch. Školu navštevujú žiaci školského obvodu, do ktorého spadajú obce Seňa, Kechnec, Milhosť, Belža a Grajciar. Zhruba 30% žiakov je z málo podnetného prostredia a asi 25 % žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia. V posledných rokoch stúpa počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých vzhľadom na narastajúci počet sú začleňovaný aj do bežných tried. Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia škola zabezpečuje rovnocenný prístup k vzdelaniu, primeraný rozvoj schopností v záujme zlepšenia dochádzky a školskej úspešnosti. Web: https://zssena.edupage.org/

Základná škola Seňa2019-08-20T17:17:06+01:00

Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom

2019-08-15T12:05:47+01:00

Škola vznikla v roku 2000 v novej budove, v atraktívnom areáli kúrie Mórica Beňovského. Gymnáziu bol daný čestný názov Gymnázium Jána Baltazára Magina – rodáka z Vrbového, ktorý napísal prvú národnú obranu Slovákov. Od roku 2012 je na gymnáziu možnosť bilingválneho štúdia v anglickom jazyku od roku 2019 aj v ruskom jazyku. Výchova a vzdelávanie sa orientuje v súčasnej dobe na utváranie nového systému hodnôt, ktorý zodpovedá požiadavkám demokratickej pluralitnej otvorenej spoločnosti. Tento systém akceptuje dôstojnosť človeka ako základnú hodnotu v medziľudských a sociálnych vzťahoch, ktorá sa má prejaviť sebavedomím, úctou k sebe, ale aj pozitívnym vzťahom k okoliu, a ma [...]

Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom2019-08-15T12:05:47+01:00

Gymnázium M. Hattalu v Trstenej

2019-08-15T11:32:09+01:00

Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je škola, ktorá v budúcom roku oslávi 150 výročie svojej existencie. Napriek svojmu veku je to škola moderná, pedagogickí zamestnanci školy sa snažia využívať všetky príležitosti na modernizáciu vyučovacieho procesu i mimoškolských aktivít tak, aby škola študentov bavila a inšpirovala. Každoročne sa zapája do mnohých súťaží, projektov a aktivít, v ktorých sa im darí dosahovať veľmi dobré výsledky aj na celoslovenskej úrovni. Gymnázium Martina Hattalu je škola, v rámci ktorej funguje tradičné štvorročné gymnázium – tri triedy v ročníku, päťročné španielske bilingválne gymnázium – jedna trieda v ročníku, ako aj osemročné gymnázium so zameraním na informatiku [...]

Gymnázium M. Hattalu v Trstenej2019-08-15T11:32:09+01:00

Súkromná základná škola v Senci

2019-08-15T11:20:46+01:00

Súkromná základná škola Senec vznikla ako túžba vytvoriť priestor, kde bude sloboda prepojená so zodpovednosťou, kam budú nie len deti, ale aj učitelia a rodičia chodiť radi. Snažia sa pracovať a poskytovať bezpečný a podnetný priestor na osobný a sociálny rast. Dôvera spolu so slušnosťou, rozhľadenosťou, jazykovou vybavenosťou, aktivitou a spoločenskou angažovanosťou sú základnými piliermi budúcich absolventov tejto školy. Preto sa zapojili do programu ŠKMS, aby sa mohli hlbšie zamerať na participovanie detí na ich vlastných projektoch.  Prepájaním učiteľov, detí z prvého a druhého stupňa, vychovávateľov a rodičov chcú vytvoriť komunitu, ktorá sa rozvíja nielen vedomostne, ale predovšetkým občiansky a ľudsky. [...]

Súkromná základná škola v Senci2019-08-15T11:20:46+01:00

Evanjelická spojená škola v Martine

2019-08-15T11:43:29+01:00

Evanjelická spojená škola začala svoju činnosť ako Evanjelická základná škola v septembri 2004 s jednou triedou a 25 žiakmi. Dnes je jednou z najkvalitnejších a najžiadanejších škôl v regióne Turiec. Školu tvoria tri organizačné zložky: materská škola, základná škola a bilingválne gymnázium, ktoré spolu navštevuje vyše 700 žiakov. Vo výučbe kladie dôraz na výchovu v kresťanskom duchu, nadštandardnú výučbu anglického jazyka už od prvého ročníka základnej školy a vedenie žiakov k prosociálnemu správaniu a občianskej angažovanosti. Jedinečnosťou školy je dlhodobo vytváranie a skvalitňovanie podmienok pre celostný rast žiakov v duchu motta školy "Aby v pravde a láske rástli v Kristovi v [...]

Evanjelická spojená škola v Martine2019-08-15T11:43:29+01:00

Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši

2019-08-15T12:06:58+01:00

Gymnázium patrí k najstarším vzdelávacím inštitúciám na Liptove, v roku 2019 oslávilo storočnicu od vzniku. Od roku 1986 je súčasťou školy štátna jazyková škola a od septembra 1994 sa nanovo otvára osemročné gymnázium so zameraním na ekológiu a cudzie jazyky. Škola sa riadi heslom: „U nás si každý nájde svoju vzdelávaciu cestu.“ Školský vzdelávací program pre štvorročné i osemročné štúdium je koncipovaný ako otvorený, umožňujúci maximálnu možnú profiláciu každého žiaka od druhého ročníka výberom predmetov z ponuky školy. V tejto škole študovalo a ešte vyštuduje množstvo úspešných a dobrých ľudí, vážených a ctených Slovákov a Európanov, ktorí jej vyslovujú vďačnosť za [...]

Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši2019-08-15T12:06:58+01:00