Základná škola Klátova Nová Ves je plnoorganizovaná dedinská škola. Od 2.stupňa sme spádovou školou pre deti z celej doliny. Do programu Zelená škola sa aktívne zapájame od roku 2013. Deťom sa venujeme i v popoludňajších hodinách v rámci krúžkovej činnosti. Pripravujeme rôzne podujatia nielen pre žiakov našej školy, ale i širokú verejnosť. Snažíme sa o vytváranie pozitívnej klímy v škole a tvorivé rozvíjanie detí po všetkých stránkach ich osobnostného rozvoja.