Už v roku 1948 sa začína písať história našej školy. Bola založená výnosom Povereníctva školstva, neskôr bola škola reorganizovaná a premenovaná na II. Osemročnú strednú školu. V školskom roku 1975/76 sa škola nasťahovala do nových priestorov modernej budovy, v ktorej sídli až dodnes. 1. apríla 2002 získala škola právnu subjektivitu. V regióne Levíc je škola známa pod neoficiálnym názvom “2. Základná škola”. Od 1. júla 2009 bola menovaná zriaďovateľom Mesto Levice do funkcie riaditeľky školy PaedDr. Marta Botková a svoju funkciu vykonáva dodnes.

Priority našej školy sú výučba cudzích jazykov a podpora medzinárodných stykov. Dlhoročnou tradíciou je športová príprava žiakov so zameraním na futbal a volejbal. Medzi ďalšie dôležité súčasti vzdelávania na škole patrí aj digitálna gramotnosť – Informatika a programovanie, pri ktorých kladie škola dôraz najmä na rozvoj informatického myslenia.