Základná škola Ul. pohraničná 9 v Komárne je školou s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život. 

Je školou rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom. Je školou pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je modernou školou , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.  

Víziou a zameraním školy je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti a ponúka rozvíjanie prosociálneho myslenia, konania a správania.