Každé dieťa môže byť v škole šťastné, slobodné, tvorivé, zodpovedné, múdre  a každý rodič môže byť spokojný so vzdelávaním a výchovou svojho dieťaťa.

V procese výchovy má škola v záujme pripraviť deti pre ich osobný a profesijný život. Cieľavedome a systematicky rozvinúť ich emocionálnu inteligenciu. Viesť ich k zodpovednému prístupu k životu, k správnym hodnotám, k sebaovládaniu v náročných situáciách, k spoznávaniu seba samého, s cieľom dôverovať si, vytvoriť si hodnotový rebríček, v ktorom sú vzťahy a ľudia v popredí, schopnosť motivovať druhých, aktívne organizovať prácu aj zábavu, spolupracovať, byť užitočný pre druhých. Dôraz kladieme na osobnosť človeka, o jeho záujmy, talent, vlastnú cestu, spokojnosť a otvorenosť k ostatným.

Cesta každého dieťaťa za vedomosťami je iná. Preto je potrebné navrhnúť vhodný štýl učenia, vytvoriť bezpečné učebné prostredie, v ktorom získajú sebadôveru v školskom a neskôr  i v pracovnom živote.
Je potrebné hľadať v dieťati to, čo vie, čo je v ňom dobré, ponúknuť mu taký štýl učenia, ktorý mu umožní rozvinúť jeho schopnosti pre úspešný a zmysluplný život. Vyučovací proces je oblasť, ktorá si vyžaduje uplatňovanie progresívnych metód a foriem aktivizujúcich žiaka. Preto je stále potrebné inovovať metódy a formy edukácie so zreteľom na individualitu žiaka. Poloha školy dovoľuje outdoorové vyučovanie v okolí školy, ktoré maximálne využívame počas celého školského roka.

ZŠ Dulov je neplnoorganizovaná škola bez právnej subjektivity. Vyučujeme v dvoch spojených triedach (1. – 3. ročník a 2. – 4. ročník). Súčasťou školy je Školský klub detí, ktorý pracuje v dvoch oddeleniach. V škole pracuje asistent učiteľa a v popoludňajšom čase žiaci navštevujú nasledovné krúžky: hasičský, športový, rybársky, mladý ochranca prírody a mažoretky.