Skoly

Gymnázium v Púchove

2022-09-13T15:15:26+02:00

Chceme byť školou, v ktorej každý žiak nájde priestor na rozvoj svojho vzdelania, nadania, vlastného potenciálu a svojou výnimočnosťou nesplynie s davom. V našej škole môže každý žiak i učiteľ zažiť pocit úspechu. Kladieme dôraz na aktívne učenie sa, kritické myslenie, globálnu a environmentálnu výchovu, ochranu prírody, sebarozvoj s dôrazom na tímovosť a komunikáciu. Snažíme sa, aby boli prípadné chyby vnímané vždy ako krok vpred a aby férový prístup a zdravá človečina našli svoje miesto vo všetkom, čo robíme. Svoju sedemdesiatu štvrtú sezónu naše gymnázium zažíva na Ulici 1. mája v Púchove. V súčasnosti prebieha výučba v štyroch budovách, ktoré [...]

Gymnázium v Púchove2022-09-13T15:15:26+02:00

Základná škola Ulica sv. Michala v Leviciach

2022-08-23T09:33:39+02:00

Už v roku 1948 sa začína písať história našej školy. Bola založená výnosom Povereníctva školstva, nekôr bola škola reorganizovaná a premenovaná na II. Osemročnú strednú školu. V školskom roku 1975/76 sa škola nasťahovala do nových priestorov modernej budovy, v ktorej sídli až dodnes. 1. apríla 2002 získala škola právnu subjektivitu. V regióne Levíc je škola známa pod neoficiálnym názvom “2. Základná škola”. Od 1. júla 2009 bola menovaná zriaďovateľom Mesto Levice do funkcie riaditeľky školy PaedDr. Marta Botková a svoju funkciu vykonáva dodnes. Priority našej školy sú výučba cudzích jazykov a podpora medzinárodných stykov. Dlhoročnou tradíciou je športová príprava žiakov [...]

Základná škola Ulica sv. Michala v Leviciach2022-08-23T09:33:39+02:00

Základná škola Ladislava Novomeského, Košice

2022-08-25T12:42:58+02:00

História našej školy sa začala písať 1. septembra 1963, keď  v ZDŠ Kováčska 30 sa zriadila experimentálna trieda s rozšíreným vyučovacím cudzím jazykom. Postupne sa škola premenila na školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V škole sa začali vyučovať povinne dva cudzie jazyky, od tretieho ročníka podľa výberu - anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk (neskôr sa začal vyučovať taktiež španielsky jazyk).  Do tretieho ročníka škola prijímala žiakov z celého mesta na základe talentových skúšok, ktoré pozostávali zo slovenského jazyka, imitácie cudzieho jazyka a sluchového cvičenia. Po vybudovaní novej ZDŠ na Rudohorskom námestí 2, po premenovaní  Námestie L. Novomeského 2, [...]

Základná škola Ladislava Novomeského, Košice2022-08-25T12:42:58+02:00

Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede

2022-08-23T09:39:21+02:00

Naša škola patrí k jedným z najstarších škôl v našom okrese. Vznikla v roku 1970 a odvtedy vychovala nespočetne veľa profesionálov v odboroch praktická sestra, lekár/lekárka a sanitár/sanitárka. Žiaci našej školy sú nielen z nášho dunajskostredského okresu, ale aj z okolia Komárna, Šaly, Galanty, Nových Zámkov, Levíc a Bratislavy. Naša škola patrí medzi inštitúcie z najvyššou kvalitou vzdelávania, preto sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach najlepších škôl na Slovensku v odbore Zdravotníctva. Naši žiaci sa každý rok zúčastňujú na rôznych projektoch a súťažiach a náš učiteľský kolektív ich v tom plne podporuje. Je naším presvedčením, že každá aktivita v škole [...]

Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede2022-08-23T09:39:21+02:00

Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Šali

2022-08-23T09:42:56+02:00

Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Šali bola otvorená ako 5. mestská škola v roku 1984. Od roku 1986 sa profiluje na vyučovanie cudzích jazykov, najmä anglického jazyka a nemeckého jazyka, od roku 2022/2023 sa bude v škole vyučovať aj  španielsky jazyk.  Od školského roku 2000/2001 sa v škole realizuje v samostatných triedach vzdelávanie  žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v programe APROGEN. Edukačný proces stojí na humanistických princípoch, aktívnych a zážitkových formách učenia sa, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní.  Našou víziou je byť modernou  školou, ktorá pomáha žiakom rozvíjať ich potenciál a pripravuje ich na  reálny život v 21. storočí s [...]

Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Šali2022-08-23T09:42:56+02:00

Základná škola Jana Amosa Komenského v Púchove

2022-08-23T09:44:53+02:00

Naša Základná škola J. A. Komenského je školou s najdlhšou históriou škôl v Púchove.  Aj keď má 62 rokov, neustále sa modernizuje a napreduje. Hlavným cieľom nás pedagógov je, aby si absolvent školy odniesol aj iné hodnoty ako sú len vedomosti. Sú to postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, schopnosť efektívne sa učiť, tvoriť, komunikovať a svoje nadobudnuté vedomosti v živote prakticky využívať.  Na našej škole študuje 420 žiakov a denne ich vzdeláva 50 pedagógov a 6 vychovávateliek. Pre žiakov pracuje aj inkluzívny tím: dvaja školskí špeciálni pedagógovia, školský psychológ, 9 asistentov učiteľa, výchovný poradca a kariérny poradca, ktorí sú pre nich neoceniteľnou oporou. Komáčik je školský [...]

Základná škola Jana Amosa Komenského v Púchove2022-08-23T09:44:53+02:00

Máte už našu novú metodickú príručku Škôl, ktoré menia svet?

2023-03-31T10:23:53+02:00

V januári 2022 sme po niekoľkých mesiacoch usilovnej práce vydali pokračovanie metodickej príručky Škôl, ktoré menia svet pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ. Príručka je určená predovšetkým učiteľom spoločenskovedných predmetov, no na svoje si určite prídu aj učitelia dejepisu, geografie, cudzích jazykov a slovenčiny, etickej, náboženskej či mediálnej výchovy. Upravené aktivity je možné využiť i v rámci triednických hodín. I keď sa prvá časť metodickej príručky, ktorú sme vydali v roku 2017, doteraz medzi učiteľmi po celom Slovensku teší veľkej obľube, spoločnosť a dianie v nej sú dynamické a vo vzdelávaní dochádza k neustálemu vývoju trendov, [...]

Máte už našu novú metodickú príručku Škôl, ktoré menia svet?2023-03-31T10:23:53+02:00

Základná škola v Humennom

2021-09-21T10:28:12+02:00

Za posledné roky sa škola prispôsobovala novým trendom vo výchove a vzdelávaní a dnes je z nej moderná škola podporujúca jedinečnosť každého žiaka. Vzdelávací proces prebieha v estetickom prostredí s individuálnym prístupom k potrebám žiakov. Ku kvalitnému vzdelávaniu patria aj odborné učebne chémie, fyziky, biológia, výtvarnej i hudobnej výchovy,  učebňa cudzích jazykov i dve počítačové učebne, ako aj množstvo modernej techniky na rozvoj počítačovej gramotnosti, základov programovania, počítačovej gramotnosti, logiky i kritického myslenia. Venujeme sa i rozvoju mediálnej, matematickej i finančnej gramotnosti. Svoje talenty môžu žiaci rozvíjať aj v CVČ Harmónia pri základnej škole, kde podporujeme a rozvíjame talenty rôzneho druhu.  [...]

Základná škola v Humennom2021-09-21T10:28:12+02:00

Gymnázium v Michalovciach

2021-09-21T10:28:12+02:00

Naše Gymnázium vzniklo 1.9.1992. V roku 1994 sa Gymnázium presídlilo do nových priestorov na ulici Ľudovíta Štúra 26 v Michalovciach. Naša škola ponúka voliteľné programy zamerané individuálne na potreby každého žiaka. Vyučovací proces s využitím digitálnych technológií zabezpečí pre našich budúcich absolventov kvalitnú prípravu na štúdium na vysokých školách. Ponúkame žiakom vzdelávanie v štvorročnom vzdelávacom programe so všeobecným zmeraním, v ktorom je posilnená dotácia v cudzích jazykoch, informatike a prírodovedných predmetoch. V osemročnom vzdelávacom programe ponúkame štúdium s vnútorným zameraním (tzv. moduly) na cudzie jazyky a na informatiku. Žiaci hlavne v prírodovedných predmetoch majú prostredníctvom projektov, laboratórnych prác a experimentov priestor [...]

Gymnázium v Michalovciach2021-09-21T10:28:12+02:00

Základná škola Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom

2021-09-21T10:28:12+02:00

Naša základná škola je škola rodinného typu, ktorá má svoje smerovanie postavené na troch základných princípoch – princíp regionality, princíp environmentálny a princíp historického posolstva. Škola sa nachádza v tretej budove jedného z troch prvých slovenských gymnázií, ktoré bolo v Kláštore pod Znievom, a na ktorom vyučovali a študovali viaceré významné slovenské osobnosti. Tento odkaz bohatej historickej vzdelanostnej základne sa usilujeme naplniť v princípe historického posolstva. Princíp environmentálny a regionálny sa nám darí realizovať aj z dôvodu zakomponovania regionálnej výchovy a environmentálnej výchovy do školského vzdelávacieho programu. Našou ambíciou je vzdelávať a vychovávať deti, ktoré budú hrdé na svoje korene, ale zároveň budú schopné rásť a napredovať v dnešnom svete. [...]

Základná škola Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom2021-09-21T10:28:12+02:00
Go to Top