Skoly

Základná škola Ul. sv. Michala v Leviciach

2023-10-17T12:36:35+02:00

Už v roku 1948 sa začína písať história našej školy. Bola založená výnosom Povereníctva školstva, neskôr bola škola reorganizovaná a premenovaná na II. Osemročnú strednú školu. V školskom roku 1975/76 sa škola nasťahovala do nových priestorov modernej budovy, v ktorej sídli až dodnes. 1. apríla 2002 získala škola právnu subjektivitu. V regióne Levíc je škola známa pod neoficiálnym názvom “2. Základná škola”. Od 1. júla 2009 bola menovaná zriaďovateľom Mesto Levice do funkcie riaditeľky školy PaedDr. Marta Botková a svoju funkciu vykonáva dodnes. Priority našej školy sú výučba cudzích jazykov a podpora medzinárodných stykov. Dlhoročnou tradíciou je športová príprava žiakov [...]

Základná škola Ul. sv. Michala v Leviciach2023-10-17T12:36:35+02:00

Základná škola v Štúrove

2023-10-17T12:30:20+02:00

Naša škola, aj keď už má 100 rokov, nezostarla. Od jej otvorenia prešla mnohými zmenami, rekonštrukciami. Tieto zmeny boli vždy uskutočňované s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť žiakov, ale aj učiteľov novým požiadavkám doby. Veď vývoj je zmena. Škola je situovaná v mestskom prostredí, neďaleko sútoku Hrona, Ipľa a Dunaja. Kúpeľné, hraničné mesto, ktoré je obklopené krásnou prírodou južného Slovenska, poskytuje mnohé možnosti kultúrneho, športového, ako i historického vyžitia. Sme škola priateľská k deťom, učiteľom a rodičom. Záleží nám na spokojnosti všetkých. Vytvárame stimulujúce prostredie pre rozvoj prirodzeného nadania a rôznorodosti talentov žiakov, učiteľov. Podporujeme zmysluplné učenie pre život a celoživotné [...]

Základná škola v Štúrove2023-10-17T12:30:20+02:00

Základná škola s MŠ v Dolných Orešanoch

2023-10-17T12:02:41+02:00

Základná škola v Dolných Orešanoch bola otvorená v roku 1961. Je to škola s rodinnou atmosférou, lokalizovaná v krásnom podhorskom prostredí Malých Karpát. Vďaka tejto polohe využívame každú možnosť na pohyb žiakov vonku, či už v rámci veľkých prestávok alebo v rámci vyučovania telesnej výchovy, ale aj iných predmetov. Škola má štandardne vybavené triedy, avšak v každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa alebo interaktívny dotykový monitor. Súčasťou školy je aj multifunkčné ihrisko a malá telocvičňa. V posledných rokoch sa naša základná škola vyprofilovala na modernú školu, čoho dôkazom je využívanie rôznych prvkov alternatívnych modelov vyučovania, ako sú blokové vyučovanie, ranné [...]

Základná škola s MŠ v Dolných Orešanoch2023-10-17T12:02:41+02:00

Základná škola Ul. pohraničná v Komárne

2023-10-17T11:57:08+02:00

Základná škola Ul. pohraničná 9 v Komárne je školou s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.  Je školou rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom. Je školou pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je modernou školou , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.   Víziou a zameraním školy je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a [...]

Základná škola Ul. pohraničná v Komárne2023-10-17T11:57:08+02:00

Základná škola v Klátovej Novej Vsi

2023-10-17T11:49:39+02:00

Základná škola Klátova Nová Ves je plnoorganizovaná dedinská škola. Od 2.stupňa sme spádovou školou pre deti z celej doliny. Do programu Zelená škola sa aktívne zapájame od roku 2013. Deťom sa venujeme i v popoludňajších hodinách v rámci krúžkovej činnosti. Pripravujeme rôzne podujatia nielen pre žiakov našej školy, ale i širokú verejnosť. Snažíme sa o vytváranie pozitívnej klímy v škole a tvorivé rozvíjanie detí po všetkých stránkach ich osobnostného rozvoja.

Základná škola v Klátovej Novej Vsi2023-10-17T11:49:39+02:00

Základná škola v Dulove

2023-10-17T11:45:54+02:00

Každé dieťa môže byť v škole šťastné, slobodné, tvorivé, zodpovedné, múdre  a každý rodič môže byť spokojný so vzdelávaním a výchovou svojho dieťaťa. V procese výchovy má škola v záujme pripraviť deti pre ich osobný a profesijný život. Cieľavedome a systematicky rozvinúť ich emocionálnu inteligenciu. Viesť ich k zodpovednému prístupu k životu, k správnym hodnotám, k sebaovládaniu v náročných situáciách, k spoznávaniu seba samého, s cieľom dôverovať si, vytvoriť si hodnotový rebríček, v ktorom sú vzťahy a ľudia v popredí, schopnosť motivovať druhých, aktívne organizovať prácu aj zábavu, spolupracovať, byť užitočný pre druhých. Dôraz kladieme na osobnosť človeka, o jeho záujmy, talent, vlastnú cestu, [...]

Základná škola v Dulove2023-10-17T11:45:54+02:00

Základná škola Dudova v Bratislave

2023-10-17T11:33:40+02:00

Základná škola na Dudovej ulici je najstaršou sídliskovou školou v bratislavskej Petržalke a svoju prevádzku začala 1. septembra 1977. Naša škola stojí vo veľmi peknej časti Petržalky. Je obklopená zeleňou a v bezprostrednom susedstve s lesíkom. Neustále sa snažíme priestor školy, ale aj jej okolie zlepšovať a upravovať tak, aby sa u nás každý cítil príjemne. Multifunkčné ihrisko, nová bežecká dráha, workoutové ihrisko a senzorický chodník umožňujú žiakom viesť aktívny životný štýl. Zároveň slúžia v popoludňajších hodinách aj širokej verejnosti.  V škole máme kompletne zariadenú dielňu. Deti v nej aktívne pracujú s drevom na hodinách techniky, ale aj počas mimoškolských aktivít. V súčasnosti budujeme novú školskú kuchynku, pretože máme [...]

Základná škola Dudova v Bratislave2023-10-17T11:33:40+02:00

Základná škola v Dravciach

2023-10-17T10:52:18+02:00

Základná škola Dravce je plnoorganizovanou školou s ročníkmi 1 až 4. Školu navštevuje v súčasnosti 60 žiakov z obcí Dravce, Bukovinka a Čenčice. Naša škola je školou, v ktorej žiaci majú možnosť získať nielen vedomosti, ale svojou šikovnosťou pôsobiť na rôznych podujatiach a  reprezentovať školu. Základná škola Dravce sa nachádza v okrese Levoča.

Základná škola v Dravciach2023-10-17T10:52:18+02:00

Súkromná materská škola Ťahanovské riadky v Košiciach

2023-10-17T10:41:58+02:00

Chceme byť materskou školou, ktorá vníma deti celostne a vytvára pre nich bezpečné a rešpektujúce prostredie, v ktorom sa učia mať dobré vzťahy. Deti sa u nás slobodne rozvíjajú a so záujmom spoznávajú svet. Pomáhame im objaviť, že svet je dobré miesto, ktoré potrebuje, aby nám na ňom záležalo.  Venujeme úsilie budovaniu komunity s inkluzívnou kultúrou, v ktorej je každý vítaný, v ktorej si navzájom pomáhame a spolupracujeme. Jej súčasťou je naša škôlka, INKLUB, rodiny detí, spoluobčania mestskej časti, spolupracujúce organizácie,...  Chceme deťom poskytnúť vzdelávanie a výchovu, počas ktorej si budujú vzťah k miestu, kde vyrastajú, a ku krajine, do [...]

Súkromná materská škola Ťahanovské riadky v Košiciach2023-10-17T10:41:58+02:00

Súkromná materská škola v Horných Našticiach

2023-10-17T10:07:47+02:00

Súkromná materská škola Horné Naštice je modernou vidieckou materskou školou s pozitívnou socio-emocionálnou atmosférou, ktorú deti navštevujú s radosťou, kde majú istotu a bezpečie a môžu prežívať plnohodnotné detstvo, bohaté na zážitky, skúsenosti a nadobúdané vedomosti. V spolupráci s partnermi vytvárame také podmienky, ktoré deťom v maximálnej miere napomôžu k získavaniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií, schopností a zručností. Naše deti pripravujeme na úspešný vstup do základnej školy a na ďalšie začlenenie sa do modernej spoločnosti. Odbornosťou, profesionalitou a obrovskou dávkou ľudskosti pedagogických zamestnancov poskytujeme nadštandard v predprimárnom vzdelávaní.

Súkromná materská škola v Horných Našticiach2023-10-17T10:07:47+02:00
Go to Top