Súkromná materská škola Horné Naštice je modernou vidieckou materskou školou s pozitívnou socio-emocionálnou atmosférou, ktorú deti navštevujú s radosťou, kde majú istotu a bezpečie a môžu prežívať plnohodnotné detstvo, bohaté na zážitky, skúsenosti a nadobúdané vedomosti. V spolupráci s partnermi vytvárame také podmienky, ktoré deťom v maximálnej miere napomôžu k získavaniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií, schopností a zručností. Naše deti pripravujeme na úspešný vstup do základnej školy a na ďalšie začlenenie sa do modernej spoločnosti. Odbornosťou, profesionalitou a obrovskou dávkou ľudskosti pedagogických zamestnancov poskytujeme nadštandard v predprimárnom vzdelávaní.