FAQs

Aká je výška príplatku podľa nového zákona za absolvovanie tohto programu?

2023-08-22T14:55:35+02:00

Úspešným ukončením inovačného vzdelávania v rámci programu Školy, ktoré menia svet pre 2. stupeň ZŠ a SŠ získate nárok na najvyšší možný príplatok vo výške 12% za absolvovanie 200 hodín vzdelávania. V programe nie je možné absolvovať menej hodín. Príplatok môžete získať len v prípade absolvovania plnej dĺžky programu.

Aká je výška príplatku podľa nového zákona za absolvovanie tohto programu?2023-08-22T14:55:35+02:00

Aká je výška príplatku podľa nového zákona za absolvovanie tohto programu?

2023-08-22T15:35:50+02:00

Úspešným ukončením inovačného vzdelávania v rámci programu Školy, ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ získate nárok na príplatok vo výške 6% za absolvovanie 100 hodín vzdelávania. V programe nie je možné absolvovať menej hodín. Príplatok môžete získať len v prípade absolvovania plnej dĺžky programu.

Aká je výška príplatku podľa nového zákona za absolvovanie tohto programu?2023-08-22T15:35:50+02:00

Zbierate hodnotenia uskutočneného vzdelávania?

2024-03-17T12:14:27+01:00

Áno. Poskytovateľ vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je v súlade s § 69 ods. 1 písm. d) zákona 138/2019 Z. z. povinný získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania. Hodnotenia zbierame vo forme dotazníka na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania. Základné zhrnutie výsledkov odpovedí z tohto dotazníka si môžete pozrieť nižšie: Kompletné znenie odpovedí z dotazníka vám poskytneme na vyžiadanie.

Zbierate hodnotenia uskutočneného vzdelávania?2024-03-17T12:14:27+01:00

Akým spôsobom sa ukončuje inovačné vzdelávanie?

2023-07-04T11:25:04+02:00

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Členom komisie a predsedom komisie môže byť odborný garant a ďalší odborník z praxe, ktorý dosiahol minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a  zároveň má najmenej 5 ročnú prax v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo dosiahol úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desať rokov praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka. Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje: evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia, titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického [...]

Akým spôsobom sa ukončuje inovačné vzdelávanie?2023-07-04T11:25:04+02:00

Aký je rozsah inovačného vzdelávania?

2023-08-22T15:52:46+02:00

Rozsah vzdelávania záleží od konkrétneho programu či tréningu, pre ktorý sa rozhodnete. Viac informácií nájdete priamo v sekciách konkrétnych programov TU.

Aký je rozsah inovačného vzdelávania?2023-08-22T15:52:46+02:00
Go to Top