FAQs

Ako prebieha spolupráca?

2023-01-24T12:29:17+01:00

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania sú vyššie uvedené inštitúcie ako školy/školské zariadenia/zariadenia sociálnych služieb či zriaďovatelia. Tie však nemajú vždy kapacity na zabezpečenie aktualizačného vzdelávania. Riešením je objednať si tieto služby od oprávnených poskytovateľov tohto vzdelávania, ktorý ho pre nich pripravia a zrealizujú.  Inštitút pre aktívne občianstvo v tomto procese predstavuje takéhoto partnera pre spoluprácu. Táto spolupráca môže, podľa platného Metodického usmernenenia č. 1 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy, nadobudnúť podobu: dodávky vypracovaného programu aktualizačného vzdelávania a jeho realizácie, lektorského zabezpečenia programu aktualizačného vzdelávania, vypracovaného oprávnenou školou, pričom lektor aktualizačného vzdelávania je konateľ, zamestnanec alebo člen poskytovateľa inovačného vzdelávania (napríklad v [...]

Ako prebieha spolupráca?2023-01-24T12:29:17+01:00

Je možné s IPAO spolupracovať na aktualizačnom vzdelávaní?

2023-01-24T12:28:49+01:00

ÁNO. V súlade s platným znením § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. môže škola/školské zariadenie/zariadenie sociálnej pomoci/zriaďovateľ:  “…pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania”.  Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. získal oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania 12.7.2022 pod evidenčným číslom 33/2022-IV s obsahovým zameraním na:  „Vzdelávanie zamerané na profesionálny a osobnostný rozvoj  v oblasti mäkkých  zručností a zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby s cieľom rozvíjať občianske a životné kompetencie a zručnosti detí a  žiakov a podporovať demokratickú otvorenú školskú  klímu, [...]

Je možné s IPAO spolupracovať na aktualizačnom vzdelávaní?2023-01-24T12:28:49+01:00

Na čo je zamerané aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023?

2023-01-24T12:28:23+01:00

V školskom roku 2022/2023 je aktualizačné vzdelávanie zamerané na tri okruhy - zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností. IPAO je poskytovateľom inovačného (a teda aj aktualizačného) vzdelávania len v okruhu týkajúcom sa kurikula. Okruh je zameraný na: „reformu obsahu a foriem vzdelávania a má pomôcť k tvorbe vlastného školského vzdelávacieho programu, zmenám v hodnotení výsledkov žiakov – spôsobilosť hodnotiť nielen vedomosti, ale aj získané spôsobilosti, kompetencie žiakov, a využívanie inovatívnych foriem vyučovania s dôrazom na aktívne učenie sa žiakov v zmysle cieľov nového kurikula.“

Na čo je zamerané aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023?2023-01-24T12:28:23+01:00

Aký je rozdiel medzi aktualizačným a inovačným vzdelávaním?

2023-01-30T14:17:36+01:00

Inovačné vzdelávanie ja takisto zamerané na pedagogických a odborných zamestnancov. Cieľom je však prehĺbenie, rozšírenie, alebo inovácia profesijných kompetencií pedagogického či odborného zamestnanca v príslušnej kategórií. Program je preto realizovaný v rozsahu min. 50 hodín.  Poskytovateľom inovačného vzdelávania je: vysoká škola, organizácia zriadená ministerstvom školstva, organizácia zriadená iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, katolícke pedagogické a katechetické centrum, škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci, zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie - do tejto kategórie spadá aj Inštitút [...]

Aký je rozdiel medzi aktualizačným a inovačným vzdelávaním?2023-01-30T14:17:36+01:00

Čo je to aktualizačné vzdelávanie?

2023-01-24T12:16:15+01:00

Aktualizačné vzdelávanie je zamerané na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Primárne slúži k udržiavaniu či obnovovaniu profesijných kompetencií, ale taktiež k nadobudnutiu nových zručností. Rovnako však môže byť zamerané aj na získavanie informácií o nových zmenách či trendoch v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo súčasnej legislatívy.  Rozsah je oproti inovačnému vzdelávaniu menší, min. 10 hod. a max. 24 za školský rok. V školskom roku 2022/2023 túto povinnosť upravilo ministerstvo školstva na min. 20 hod. oblastiach ako zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie a/alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania.  Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania môže byť: škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci, zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.

Čo je to aktualizačné vzdelávanie?2023-01-24T12:16:15+01:00

Čo ak sa nemôžem zapojiť do programu na celé 2 roky?

2023-03-23T11:32:37+01:00

V tom prípade pre vás máme alternatívu vo forme jednorazových tréningov. Môžete si vybrať, zo širokej palety nami ponúkaných produktov, alebo nás kontaktovať v prípade záujmu o vytvorenie tréningu na mieru TU. Viac o individuálnych tréningoch sa dozviete TU.

Čo ak sa nemôžem zapojiť do programu na celé 2 roky?2023-03-23T11:32:37+01:00

Kde sa tréningy a spoločné stretnutia konajú?

2023-03-07T10:23:09+01:00

Spoločné tréningy realizujeme v komfortnom hotelovom prostredí po celom Slovensku tak, aby to nikto nemal ďaleko. Za účelom individuálnych stretnutí aj tréningu pre váš školský parlament prídeme priamo na vašu školu. Ak to situácia vyžaduje, sme pripravení zrealizovať plnohodnotnú náhradu ktoréhokoľvek z tréningov aj v online formáte. 

Kde sa tréningy a spoločné stretnutia konajú?2023-03-07T10:23:09+01:00

Čo vďaka programu získam?

2023-03-23T11:30:05+01:00

Získate profesionálnu tréningovo-mentoringovú podporu, zážitkové tréningy pre vedenie, pedagógov aj žiakov vedené expertmi a skúsenými lektormi, množstvo inšpirácie a nových nápadov. Ďalej získate prístup na e-learningový portál Škôl, ktoré menia svet, hromadu metodických odporúčaní a pomoc pri implementácii aktivít z 2 autorských metodických príručiek. Ďalej je to napríklad 20% doživotná zľava na vybrané tréningy v našej ponuke, možnosť využívať exkluzívnu značku Škola, ktorá mení svet či možnosť byť súčasťou výnimočnej komunity Škôl a Učiteľov, ktorí menia svet a zdieľať svoje skúsenosti s ľuďmi na rovnakej vlne. Takisto je možné uplatniť si účasť na programe ako súčasť inovačného vzdelávania.

Čo vďaka programu získam?2023-03-23T11:30:05+01:00

Pre koho je program určený?

2023-03-28T15:32:25+02:00

Pre vedenie škôl a učiteľov (nielen) spoločenskovedných predmetov na základných aj stredných školách kdekoľvek na Slovensku, ktorí sa chcú stať lídrami v občianskom vzdelávaní, chcú sa nabiť novou energiou, získať novú inšpiráciu a podporu a stať sa súčasťou výnimočnej komunity škôl po celom Slovensku.

Pre koho je program určený?2023-03-28T15:32:25+02:00

Prečo musíme platiť ročné školné?

2023-03-23T11:25:23+01:00

Ročné školné odzrkadľuje len zlomok celkových nákladov na celý program a nevytvára pre našu organizáciu žiadny zisk. Pre nás slúži najmä ako záruka záujmu zapojených škôl aktívne participovať na jednotlivých aktivitách. Reálne náklady na prevádzkovanie 2-ročného programu sa pohybujú v hodnotách 5 100 € / na 1 školu za 2 roky. Dofinancovať ich máme možnosť len vďaka podpore našich partnerov, ktorým touto cestou ďakujeme. 

Prečo musíme platiť ročné školné?2023-03-23T11:25:23+01:00
Go to Top