Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.

Členom komisie a predsedom komisie môže byť odborný garant a ďalší odborník z praxe, ktorý dosiahol minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a  zároveň má najmenej 5 ročnú prax v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo dosiahol úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desať rokov praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka.

Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje:

  1. evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
  2. titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
  3. dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
  4. názov inovačného vzdelávania,
  5. rozsah vzdelávania v hodinách,
  6. číslo a dátum vydania potvrdenia o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania,
  7. odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.