Áno.

Poskytovateľ vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je v súlade s § 69 ods. 1 písm. d) zákona 138/2019 Z. z. povinný získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.

Hodnotenia zbierame vo forme dotazníka na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania. Základné zhrnutie výsledkov odpovedí z tohto dotazníka si môžete pozrieť nižšie:

Kompletné znenie odpovedí z dotazníka vám poskytneme na vyžiadanie.