aktualizačné vzdelávanie

Je možné s Inštitútom pre aktívne občianstvo, o.z. spolupracovať na aktualizačnom vzdelávaní?

2023-08-22T18:26:35+02:00

ÁNO. V súlade s platným znením § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. môže škola/školské zariadenie/zariadenie sociálnej pomoci/zriaďovateľ:  “…pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania”.  Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. získal oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania 12.7.2022 pod evidenčným číslom 33/2022-IV s obsahovým zameraním na:  „Vzdelávanie zamerané na profesionálny a osobnostný rozvoj  v oblasti mäkkých  zručností a zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby s cieľom rozvíjať občianske a životné kompetencie a zručnosti detí a  žiakov a podporovať demokratickú otvorenú školskú  klímu, [...]

Je možné s Inštitútom pre aktívne občianstvo, o.z. spolupracovať na aktualizačnom vzdelávaní?2023-08-22T18:26:35+02:00

Na čo je zamerané aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023?

2023-01-24T12:28:23+01:00

V školskom roku 2022/2023 je aktualizačné vzdelávanie zamerané na tri okruhy - zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností. IPAO je poskytovateľom inovačného (a teda aj aktualizačného) vzdelávania len v okruhu týkajúcom sa kurikula. Okruh je zameraný na: „reformu obsahu a foriem vzdelávania a má pomôcť k tvorbe vlastného školského vzdelávacieho programu, zmenám v hodnotení výsledkov žiakov – spôsobilosť hodnotiť nielen vedomosti, ale aj získané spôsobilosti, kompetencie žiakov, a využívanie inovatívnych foriem vyučovania s dôrazom na aktívne učenie sa žiakov v zmysle cieľov nového kurikula.“

Na čo je zamerané aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023?2023-01-24T12:28:23+01:00

Aký je rozdiel medzi aktualizačným a inovačným vzdelávaním?

2023-01-30T14:17:36+01:00

Inovačné vzdelávanie ja takisto zamerané na pedagogických a odborných zamestnancov. Cieľom je však prehĺbenie, rozšírenie, alebo inovácia profesijných kompetencií pedagogického či odborného zamestnanca v príslušnej kategórií. Program je preto realizovaný v rozsahu min. 50 hodín.  Poskytovateľom inovačného vzdelávania je: vysoká škola, organizácia zriadená ministerstvom školstva, organizácia zriadená iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, katolícke pedagogické a katechetické centrum, škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci, zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie - do tejto kategórie spadá aj Inštitút [...]

Aký je rozdiel medzi aktualizačným a inovačným vzdelávaním?2023-01-30T14:17:36+01:00

Čo je to aktualizačné vzdelávanie?

2023-01-24T12:16:15+01:00

Aktualizačné vzdelávanie je zamerané na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Primárne slúži k udržiavaniu či obnovovaniu profesijných kompetencií, ale taktiež k nadobudnutiu nových zručností. Rovnako však môže byť zamerané aj na získavanie informácií o nových zmenách či trendoch v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo súčasnej legislatívy.  Rozsah je oproti inovačnému vzdelávaniu menší, min. 10 hod. a max. 24 za školský rok. V školskom roku 2022/2023 túto povinnosť upravilo ministerstvo školstva na min. 20 hod. oblastiach ako zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie a/alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania.  Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania môže byť: škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci, zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.

Čo je to aktualizačné vzdelávanie?2023-01-24T12:16:15+01:00
Go to Top