aktualizačné vzdelávanie

Je možné s Inštitútom pre aktívne občianstvo, o.z. spolupracovať na aktualizačnom vzdelávaní?

2024-03-26T13:15:04+01:00

Áno. V súlade s platným znením § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. môže škola/školské zariadenie/zariadenie sociálnej pomoci/zriaďovateľ:  “…pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania”.  Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. získal oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania 12.7.2022 pod evidenčným číslom 33/2022-IV a 16.2.2024 pod evidenčným číslom 5/2024 – IV s obsahovým zameraním na:  „Vzdelávanie zamerané na profesionálny a osobnostný rozvoj v oblasti mäkkých zručností a zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby s cieľom rozvíjať občianske a životné kompetencie a zručnosti detí [...]

Je možné s Inštitútom pre aktívne občianstvo, o.z. spolupracovať na aktualizačnom vzdelávaní?2024-03-26T13:15:04+01:00

Na čo je zamerané aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2023/2024?

2024-03-26T13:01:55+01:00

Podľa aktuálne platného metodického usmernenia č. 3 budú prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR v rokoch 2022 až 2025 poskytnuté na účel financovania individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v materských, základných a stredných školách. Obsah vzdelávania sa zameriava na tri okruhy - zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností. IPAO je poskytovateľom inovačného (a teda aj aktualizačného) vzdelávania len v okruhu týkajúcom sa kurikula. Okruh je zameraný na: „reformu obsahu a foriem vzdelávania a má pomôcť k tvorbe vlastného školského vzdelávacieho programu, zmenám v hodnotení výsledkov žiakov – spôsobilosť hodnotiť nielen vedomosti, ale aj získané spôsobilosti, kompetencie [...]

Na čo je zamerané aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2023/2024?2024-03-26T13:01:55+01:00

Aký je rozdiel medzi aktualizačným a inovačným vzdelávaním?

2024-03-26T13:34:20+01:00

Inovačné vzdelávanie ja takisto zamerané na pedagogických a odborných zamestnancov. Cieľom je však prehĺbenie, rozšírenie, alebo inovácia profesijných kompetencií pedagogického či odborného zamestnanca v príslušnej kategórií. Program je preto realizovaný v rozsahu min. 50 hodín.  Poskytovateľom inovačného vzdelávania je: vysoká škola, organizácia zriadená ministerstvom školstva, organizácia zriadená iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, katolícke pedagogické a katechetické centrum, škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci, zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie - do tejto kategórie spadá aj Inštitút [...]

Aký je rozdiel medzi aktualizačným a inovačným vzdelávaním?2024-03-26T13:34:20+01:00

Čo je to aktualizačné vzdelávanie?

2024-03-26T13:19:10+01:00

Aktualizačné vzdelávanie je zamerané na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Primárne slúži k udržiavaniu či obnovovaniu profesijných kompetencií, ale taktiež k nadobudnutiu nových zručností. Rovnako však môže byť zamerané aj na získavanie informácií o nových zmenách či trendoch v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo súčasnej legislatívy.  Rozsah je oproti inovačnému vzdelávaniu menší, a to v rozsahu min. 10 a max. 24 hodín za školský rok. Aktuálne podmienky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR upravuje v metodickom usmernení č. 3, zameriava sa pritom na oblasti zmien školského kurikula, inkluzívneho vzdelávania a/alebo digitalizácie výchovy a vzdelávania.  Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania môže byť: škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci, zriaďovateľ školy bez [...]

Čo je to aktualizačné vzdelávanie?2024-03-26T13:19:10+01:00
Go to Top