Podľa aktuálne platného metodického usmernenia č. 3 budú prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR v rokoch 2022 až 2025 poskytnuté na účel financovania individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v materských, základných a stredných školách. Obsah vzdelávania sa zameriava na tri okruhy – zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností.

IPAO je poskytovateľom inovačného (a teda aj aktualizačného) vzdelávania len v okruhu týkajúcom sa kurikula. Okruh je zameraný na:

reformu obsahu a foriem vzdelávania a má pomôcť k tvorbe vlastného školského vzdelávacieho programu, zmenám v hodnotení výsledkov žiakov – spôsobilosť hodnotiť nielen vedomosti, ale aj získané spôsobilosti, kompetencie žiakov, a využívanie inovatívnych foriem vyučovania s dôrazom na aktívne učenie sa žiakov v zmysle cieľov nového kurikula.“