Aktualizačné vzdelávanie je zamerané na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Primárne slúži k udržiavaniu či obnovovaniu profesijných kompetencií, ale taktiež k nadobudnutiu nových zručností. Rovnako však môže byť zamerané aj na získavanie informácií o nových zmenách či trendoch v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo súčasnej legislatívy. 

Rozsah je oproti inovačnému vzdelávaniu menší, min. 10 hod. a max. 24 za školský rok. V školskom roku 2022/2023 túto povinnosť upravilo ministerstvo školstva na min. 20 hod. oblastiach ako zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie a/alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania. 

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania môže byť:

  • škola,
  • školské zariadenie,
  • zariadenie sociálnej pomoci,
  • zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.