Aktualizačné vzdelávanie je zamerané na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Primárne slúži k udržiavaniu či obnovovaniu profesijných kompetencií, ale taktiež k nadobudnutiu nových zručností. Rovnako však môže byť zamerané aj na získavanie informácií o nových zmenách či trendoch v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo súčasnej legislatívy. 

Rozsah je oproti inovačnému vzdelávaniu menší, a to v rozsahu min. 10 a max. 24 hodín za školský rok. Aktuálne podmienky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR upravuje v metodickom usmernení č. 3, zameriava sa pritom na oblasti zmien školského kurikula, inkluzívneho vzdelávania a/alebo digitalizácie výchovy a vzdelávania. 

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania môže byť:

  • škola,
  • školské zariadenie,
  • zariadenie sociálnej pomoci,
  • zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.