ÁNO.

V súlade s platným znením § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. môže škola/školské zariadenie/zariadenie sociálnej pomoci/zriaďovateľ: 

“…pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania”. 

Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. získal oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania 12.7.2022 pod evidenčným číslom 33/2022-IV s obsahovým zameraním na: 

Vzdelávanie zamerané na profesionálny a osobnostný rozvoj  v oblasti mäkkých  zručností a zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby s cieľom rozvíjať občianske a životné kompetencie a zručnosti detí a  žiakov a podporovať demokratickú otvorenú školskú  klímu, ďalej rozvíjať schopnosti potrebné pre koordináciu školských parlamentov a praktizovať prvky psychohygieny s cieľom predchádzať syndrómu vyhorenia.

Vo vzdelávacích oblastiach, ktoré sú podporované z Plánu obnovy a odolnosti, je Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti kurikula

Môžete sa teda na nás obrátiť aj v prípade, že máte záujem o aktualizačné vzdelávanie. Spoločne ho pripravíme tak, aby vyhovovalo vašim individuálnym potrebám a zároveň spĺňalo všetky platné štandardy.