Inovačné vzdelávanie ja takisto zamerané na pedagogických a odborných zamestnancov. Cieľom je však prehĺbenie, rozšírenie, alebo inovácia profesijných kompetencií pedagogického či odborného zamestnanca v príslušnej kategórií. Program je preto realizovaný v rozsahu min. 50 hodín

Poskytovateľom inovačného vzdelávania je:

  • vysoká škola,
  • organizácia zriadená ministerstvom školstva,
  • organizácia zriadená iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • katolícke pedagogické a katechetické centrum,
  • škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci,
  • zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
  • iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie – do tejto kategórie spadá aj Inštitút pre aktívne občianstvo.

Podrobnosti nájdete aj v prehľade organizačných foriem profesijného rozvoja.