Žiacka školská rada (ŽŠR) je dôležitým zastupiteľským orgánom žiakov, ktorý reprezentuje ich hlas a nápady na zlepšenie prostredia školy či vyučovacieho procesu. Nie je (alebo by nemala byť) iba organizátorom najrôznejších školských a mimoškolských podujatí. Pre modernú a otvorenú školu je preto nesmierne dôležité venovať činnosti ŽŠR neustálu pozornosť a priestor na skvalitňovanie jej fungovania. Ak vám došli nápady, ako reštartovať činnosť tej vašej či ako motivovať a aktivizovať jej členov, určite si nenechajte ujsť niekoľko zaujímavých tipov, rád a pomôcok inšpirovaných Učiteľmi, ktorí menia svet. 

Na čo nezabudnúť pri zakladaní ŽŠR? 

 • Pri voľbách do vašej ŽŠR podporte v kandidatúre najmä tých žiakov, ktorí majú záujem v nej pracovať, resp. ktorí sa v nej chcú angažovať dobrovoľne. V prípade nominácie žiakov si najprv vypýtajte ich súhlas.
 • Pred voľbami zorganizujte volebnú kampaň, ktorá bude pripomínať kampaň pred skutočnými voľbami a podporte žiakov v zodpovednej voľbe a zúčtovateľnosti ich volených kandidátov.
 • Otestujte sa vďaka nášmu Indexu školskej participácie, ktorý nájdete na tomto linku.

Ako motivovať žiakov k tímovej práci?

 • Zorganizujte činnosť ŽŠR do podoby školského záujmového krúžku v poobedných hodinách.
 • Dajte stretnutiam vašej ŽŠR pravidelnosť – či už ide o poobedie alebo termín počas vyučovania, dohodnite si so žiakmi aj kolegami predvídateľné a pevne stanovené, príp. pravidelne rotujúce, termíny stretnutí. Môže pritom ísť o rôzne formáty stretnutí, napr. o fixné termíny dlhších stretnutí a ad hoc termíny tých operatívnych.
 • Spojte stretnutia ŽŠR s niečím príjemným, napr. s vychádzkami v prírode, priateľskými rozhovormi, hrami alebo malým občerstvením. Vytvoríte tak žiakom pozitívnu asociáciu.

Ako vo vašej ŽŠR vytvoriť priateľskú atmosféru?

 • Venujte dostatočnú pozornosť zoznámeniu sa nových členov ŽŠR s tými už skúsenejšími, príp. ich rovesníckej spolupráci a učeniu sa, či už v hravých alebo pracovných aktivitách. Starší by mali mladším tiež odovzdať skúsenosti z jednotlivých aktivít či vlastnými slovami vysvetliť agendu, výhody, dôležitosť a spôsob práce vašej ŽŠR.
 • Nezabúdajte na generačnú obmenu členov vašej ŽŠR tak, aby jej činnosť “nestroskotala” na odchode jedného či viacerých aktívnych žiakov po poslednom ročníku ich štúdia. Budujte dlhodobo udržateľný tím.
 • Zrealizujte pre členov ŽŠR teambuilding a nezabudnite byť jeho súčasťou. 🙂 Mimoriadne dôležitý môže byť pri “reštarte” po dištančnej výučbe.

Ako zaktivizovať členov vašej ŽŠR? 

 • Vyhraďte si čas na “strategické plánovanie” vášho tímu a toho, čo by žiaci v ŽŠR chceli robiť, čo by chceli na škole zmeniť atď. tak, aby náplňou práce ŽŠR neboli iba školské akcie. Môžu tiež zbierať podnety od spolužiakov.
 • Dajte členom ŽŠR priestor na spontánne aktivity a nápady na riešenie mnohých problémov okolo nás, ktoré ich nadchnú, v krátkom čase sa zrealizujú a dodajú im dôležitý pocit, že dokážu veci okolo seba meniť k lepšiemu.
 • Nechajte vašich žiakov vymyslieť niečo nové, začať novú tradíciu, nahradiť  jednu “obohratú” aktivitu novou.
 • Podporte žiakov v myšlienke spolupracovať s vašou obcou či mestom, zúčastniť sa zasadnutia miestneho či mestského zastupiteľstva alebo založiť miestny mládežnícky parlament. Čím skôr poskytneme žiakom možnosti zaujímať sa o veci okolo nich, tým lepšie.
 • Nadviažte spoluprácu s inou ŽŠR vo vašom meste/obci (offline) alebo kdekoľvek na Slovensku či v zahraničí (online).

Ako dodať vašej ŽŠR novú “tvár” a získať dôveru kolegov aj vedenia?

 • Dodajte vašej ŽŠR vážnosť a dôležitosť a jej členom (zdravý) pocit prestíže, napr. vytvorením loga (grafickej identity ŽŠR), pečiatky či oficiálnym tímovým fotením. Každý tím ŽŠR rovnako určite uvíta možnosť mať vyčlenené aj maličké priestory pre spoločné stretnutia či odkladanie potrebných vecí. To zároveň podporí zodpovednosť členov za starostlivosť o ne.
 • Pre činnosť vašej ŽŠR získajte dôveru a podporu vedenia školy a kolegov.
 • Zabezpečte príležitostnú účasť vedenia školy na stretnutiach ŽŠR, príp. poproste vedenie školy o účasť vtedy, keď mu budú žiaci pripravení odprezentovať nejaký konkrétny námet či riešenie školského problému.
 • Nezabúdajte na propagáciu a komunikáciu činnosti vašej ŽŠR – je dôležitá pre pocit zadosťučinenia jej členov, pre ocenenie jej dôležitosti zo strany ostatných žiakov aj vašich kolegov, ale aj pre získavanie nových členov. Dôležitá je aj jej forma, napr. cez Facebookovú stránku, ktorú si žiaci i učitelia všimnú možno skôr ako nástenku.
 • Neopomeňte preukázanie úprimnej vďaky všetkým tým, ktorí činnosti vašej ŽŠR napomáhajú či ju inak podporujú. Môže ísť aj o kolegov, ktorí boli empatickí a ocenili vaše aktivity na spoločnej porade. Tešte sa z malých úspechov, sú základom tých väčších.

Ako efektívne organizovať činnosť ŽŠR (aj počas dištančnej výučby)?

 • V prípade nutnosti prejsť do dištančnej výuky sa nenechajte od činnosti ŽŠR odradiť. Radšej jej aktivity a činnosť prispôsobte aktuálnym podmienkam a potrebám, napr. organizujte online podujatia so zaujímavými hosťami, podujatia, ktoré dajú žiakom príležitosť zdieľať svoje aktuálne pocity “v izolácii”, ktoré pozdvihnú ich náladu a dajú im príležitosť vzájomne sa podporiť či pomôžte vedeniu školy vyriešiť technické podmienky dištančnej výučby.
 • Využite prezenčné stretnutia aj na to, aby ste sa na prípadné online fungovanie pripravili. Vyskúšajte sa stretnúť online a zriaďte kolaboratívne konto vám aj žiakom na niektorej z online platforiem (viď nižšie).
 • Zriaďte si online skupinový chat, napr. Messengerovú skupinu, ktorá vám uľahčí operatívnu komunikáciu a koordináciu či fungujete offline alebo online.
 • Využite niektorý z online nástrojov, ktoré vám môžu uľahčiť spoluprácu nielen v období dištančného vyučovania, ale sú rovnako šikovnými pomocníkmi aj ako doplnok k osobným stretnutiam. Napríklad, Google disk je výborná pomôcka na vytváranie a zdieľanie dokumentov s viacerými členmi súčasne. Radi by ste naplánovali aktivity vašej ŽŠR na jeden týždeň či celý mesiac? To vám uľahčí aplikácia Trello, pričom úlohy budú viditeľné pre celý váš tím. Plánovanie spoločných stretnutí vám zas uľahčí Doodle. Perfektnou pomôckou na vytváranie grafických materiálov, plagátov, pozvánok a pod. je Canva. Na spoločnú komunikáciu môžete okrem Messengera využiť i aplikáciu Slack. Datawrapper je zas šikovný nástroj na vytváranie grafov, ktoré môžete využiť v článkoch alebo na vašich nástenkách. V prípade, že organizujete na škole verejné podujatie či projekt a radi by ste naň zbierali finančné príspevky, môžete tak urobiť prostredníctvom online portálu Darujme. Všetky tieto nástroje sú v základnej verzii bezplatné a jednoduché na ovládanie.

V neposlednom rade je dôležité, aby ste členov ŽŠR dostatočne zapájali do jej činnosti. A preto, delegujte, delegujte, delegujte! Dajte deťom slobodu a zodpovednosť ako za realizáciu ŽŠR projektov, tak i za rozhodovanie o nich. Získate ich väčšiu motiváciu, pocit spolupatričnosti, nespočetné množstvo nápadov a zlepšenie ich životných a občianskych kompetencií.

Ak hľadáte ďalšie spôsoby, ako reštartovať vašu ŽŠR, vyskúšajte náš zážitkový tréning “Nakopnite svoju žiacku školskú radu”. Tréning pripravujeme na mieru presne podľa vašich požiadaviek. Prebieha podľa vašich preferencií buď priamo na vašej škole alebo online.

Viac informácii o tréningu

Foto: archív IPAO.