Sme modernou a veľmi kvalitnou školou, poskytujúcou vzdelávanie s inovatívnymi prvkami v súlade s európskymi trendami, pohotovo reagujúc na potreby rýchlo sa meniacej doby i na požiadavky mladej generácie. Tieto atribúty sú podložené dlhoročnou výbornou pozíciou našej školy v celoštátnych rebríčkoch úspešnosti škôl. (INEKO, ŠKOLA ROKA)

V dlhodobej koncepcii rozvoja školy je hlavným cieľom humanisticko- demokratizačný proces výchovy a vzdelávania. Usilujeme sa o to, aby sme položili kvalitné základy budúcnosti každého nášho žiaka. Vštepujeme im potrebné kompetencie k úspešnému, šťastnému a slušnému životu, vedieme ich k tomu, aby si dokázali stanoviť životné priority, naučili sa byť zodpovedný sami za seba a svoje konanie. V tomto duchu bola zriadená aj žiacka školská rada ako samostatný orgán, ktorý sa zúčastňuje na riadení školy. 

Toto všetko sa snažíme docieliť svojím priateľským postojom k žiakom, akceptovaním ich rozmanitosti, rozvíjaním ich talentu ako aj naším korektným životným postojom a vzorom. Preferujeme partnerskú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľom, žiakom a rodičom, ktoré posúva kvalitu pracovnej atmosféry na tvorivú a veľmi radostnú.