Motto školy: „CÍTIM, HOVORÍM, VIEM …“

Škola bola postavená v roku 1973 a prešla niekoľkými rekonštrukciami. Naša škola je otvorenou školou pre všetky deti, rodičov a verejnosť – a to či obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním žiaka ako osobnosti, širokou ponukou aktivít a diferencovaným prístupom.

V školskom roku 2018/2019 školu navštevovalo 614 žiakov. Pedagogický zbor tvoria riaditeľka školy, dve zástupkyne riaditeľky školy, 38 učiteľov, 7 vychovávateľov ŠKD a kaplán.

Škola je zapojená v mnohých projektoch: Škola podporujúca zdravie, Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie,  Medzinárodný program UNICEF Škola priateľská k deťom, Detská policajná akadémia.

Organizácia INEKO zverejňuje hodnotenie škôl na základe dosiahnutých výsledkov. Zo 607 hodnotených škôl Slovenska sa naša škola umiestnila na skvelom 109. mieste. V rámci Košického kraja nás teší 16. miesto a spomedzi škôl okresu Košice – okolie bola naša škola hodnotená najlepšie. Hodnotenie ŠKOLA S VÝBORNÝMI VZDELÁVACÍMI VÝSLEDKAMI nás teší i zaväzuje.

Web: https://zsmoldava.edupage.org