Základná škola s materskou školou poskytuje základné vzdelanie pre žiakov z obcí Pliešovce, Sása, Bzovská Lehôtka, Vojenský obvod Lešť, okolitých spádových usadlostí, ale aj žiakov širšieho okolia, ktorých rodičia prejavujú záujem o služby našej školy. Školské vyučovanie je inšpirované tvorivo-humanistickou výchovou, kde sa na prvé miesto kladie vytváranie medziľudských vzťahov. V dnešnej dobe sú cudzie jazyky nevyhnutnosťou, preto sa v škole vyučuje anglický jazyk už od 1. ročníka. Vyučovanie je obohatené o regionálnu výchovu, dopravnú výchovu či prvú pomoc. Dlhoročnú tradíciu má žiacka vedecká konferencia Heuréka, daltonské dni na prvom stupni, Environolympiáda, Jesenná slávnosť, množstvo exkurzií. Každé dva roky škola spoluorganizuje aj Žiacku olympiádu Mikroregiónu Pliešovská kotlina.

Web: https://zspliesovce.edupage.org/