Naša základná škola s materskou školou je plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou. Základná škola má deväť postupných ročníkov. Súčasťou školy je školský klub detí, materská škola a zariadenie školského stravovania. Základnú školu navštevuje 135 žiakov a 40 detí navštevuje materskú školu. ZŠ s MŠ v Brehoch je spádovou školou pre obce Brehy a Rudno nad Hronom, ale školu navštevujú aj žiaci z neďalekého mesta Nová Baňa, z obcí Tekovská Breznica, Voznica a Veľká Lehota. Škola dáva priestor aj žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a žiakom so zdravotným znevýhodnením. Zameranie našej školy je najmä na cudzie jazyky, IKT, moderné formy vyučovania a regionálnu výchovu.

Web: https://zsbrehy.edupage.org/