Súkromná základná škola Senec vznikla ako túžba vytvoriť priestor, kde bude sloboda prepojená so zodpovednosťou, kam budú nie len deti, ale aj učitelia a rodičia chodiť radi. Snažia sa pracovať a poskytovať bezpečný a podnetný priestor na osobný a sociálny rast. Dôvera spolu so slušnosťou, rozhľadenosťou, jazykovou vybavenosťou, aktivitou a spoločenskou angažovanosťou sú základnými piliermi budúcich absolventov tejto školy. Preto sa zapojili do programu ŠKMS, aby sa mohli hlbšie zamerať na participovanie detí na ich vlastných projektoch.  Prepájaním učiteľov, detí z prvého a druhého stupňa, vychovávateľov a rodičov chcú vytvoriť komunitu, ktorá sa rozvíja nielen vedomostne, ale predovšetkým občiansky a ľudsky.

Web: https://skolasenec.edupage.org/