Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia nadobudla skúsenosti v rôznych organizáciách v mimovládnom sektore, v rámci štátnej správy aj v súkromnom sektore, kde pôsobila ako výskumníčka. Okrem toho mala možnosť nahliadnuť aj do oblasti PR. Neskôr sa rozhodla pre pokračovanie štúdia na doktorandskom stupni v odbore sociálna práce na Pedagogickej fakulte UK, po ktorom sa opäť vrátila do výskumnej oblasti, kde sa zameriavala najmä na potreby mládeže. Dlhodobo pôsobí ako externá spolupracovníčka a konzultantka v oblasti výskumu pre mimovládne organizácie. V roku 2016 založila vlastný výskumný program RmS zameraný na mládež a jej potreby, prioritne sa venuje témam participácie mládeže, občianskym a politickým hodnotám mladých, voľnočasovým trendom medzi mladými a meraniu kvality a dopadu práce s mládežou.