Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov v oblasti:

“Vzdelávanie zamerané na profesionálny a osobnostný rozvoj v oblasti mäkkých zručností a zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby s cieľom rozvíjať občianske a životné kompetencie a zručnosti detí a žiakov a podporovať demokratickú otvorenú školskú klímu, ďalej rozvíjať schopnosti potrebné pre koordináciu školských parlamentov a praktizovať prvky psychohygieny s cieľom predchádzať syndrómu vyhorenia.”

Evidenčné číslo rozhodnutia pre poskytovateľa inovačného vzdelávania: 33/2022 – IV 

Obdobie platnosti: do 11. júla 2027

Celé znenie potvrdenia o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie nájdete TU.

Zoznam poskytovateľov inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z.z. nájdete tu:

https://www.minedu.sk/inovacne-vzdelavanie/