Cieľom inovačného vzdelávania vo všeobecnosti je:

a)  prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo

b)  uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.