Situácia spojená so šírenim koronavírusu nás prinútila v rekordnom čase presedlať na spôsob vyučovania, s ktorým sa mnohí z nás predtým nestretli. Videohovory či domáce úlohy v podobe online zadaní, videí a podcastov sú len zlomok z toho, čo sa stalo bežnou súčasťou školského života. I keď sa zdá, že v posledných dňoch sa situácia vracia do normálu, skúsme sa zamyslieť nad tým, či je návrat do normálu spred niekoľkých mesiacov vôbec potrebný. Ako sa môžeme z tejto neštandardnej situácie poučiť a vniesť do tradičného vzdelávania nové prvky tak, aby sme ho spravili efektívnejším?

Medziľudský kontakt

Už počas prvých týždňov si veľa detí i dospelých začalo uvedomovať, že kontakt s rovesníkmi či kolegami považujú za samozrejmosť a že je v dôsledku toho veľakrát nedocenený. Práve situácia, kedy sme sa ocitli zatvorení medzi stenami našich domovov, nám dovolila naplno pochopiť, aká dôležitá je sociálna interakcia, ktorá neprebieha cez obrazovku počítača či smartfónu. Práca v skupine podnecuje najmä u mladších žiakov prirodzenú súťaživosť a motiváciu do učenia. Skúsme teda počas hodín prednášanie učiva obohatiť o aktivity, pri ktorých deti zapoja všetky zmysly a využime možnosť priameho kontaktu a rovesníckeho vzdelávania naplno. 

Sloboda a zodpovednosť

Neoddeliteľnou súčasťou online vyučovania je flexibilita, ktorú na hodinách získali ako učitelia, tak i žiaci. Učitelia sa ocitli predovšetkým v role facilitátorov a základom vzťahov medzi pedagógmi a žiakmi sa stala vzájomná dôvera. Mnohí žiaci sa mohli po prvýkrát stať pánmi svojho času, čo so sebou prinieslo oprávnený pocit dôležitosti. So slobodou, ktorú žiaci získali, sa spája aj väčšia zodpovednosť za plnenie úloh a výsledky, ktorú dostatočne motivovaní žiaci radi prijmú. Rozvíjajme vzťahy založené na slobode a dôvere aj offline a učme tak žiakov prevziať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia.

Okrem rozvíjania technickej gramotnosti sa deti používaním týchto nástrojov môžu naučiť tradičným zručnostiam uplatniteľným online aj offline, napríklad schopnosti slušne diskutovať. Pomôckou môže byť samotný videohovor, počas ktorého je, napríklad, skákanie do reči omnoho náročnejšie, než pri osobnom rozhovore.

Prepojenie s domácim prostredím 

Domáce prostredie sa vďaka online hodinám stalo prirodzenou súčasťou školy, a to nielen vo forme pozadia pri skupinových videohovoroch. Úlohy, ktoré žiaci na hodinách riešia tradične, vystriedali aktivity zamerané na rozvoj mäkkých, ale i praktických zručností, často za účasti rodičov, starých rodičov či súrodencov. Prirodzeným spôsobom tak vznikli podmienky pre upevňovanie vzťahov nielen v rodine, ale i medzi učiteľmi a rodičmi, ktorí museli pri plánovaní a plnení školských úloh neraz spolupracovať. Práve spoločným dialógom a kvalitnou spätnou väzbou, ktorú si vzájomne odovzdávame, môžeme budovať silnú školskú komunitu, do ktorej rodičia nepochybne patria.

Spolupráca a koordinácia 

Nielen rodičia, ale i učitelia a vedenie školy musia pri práci na diaľku spolupracovať ešte efektívnejšie, než za normálnych okolností. Aby sme v situácii, kedy je možné domácu úlohu zadať niekoľkými klikmi, žiakov nepreťažili, bolo a stále je nesmierne dôležité skoordinovať svoju prácu s ostatnými kolegami. Zároveň je dôležité, aby sme sa naučili promptne, no uvážene reagovať na situácie, ktoré (nielen) pri dištančnom vzdelávaní vznikajú – od technických problémov po nedostatočnú motiváciu –  a podporovali sa tiež na úrovni učiteľ – žiak. 

Počítačová gramotnosť a nové možnosti

Prechod do online priestoru so sebou priniesol aj potrebu naučiť sa ovládať nové technologické nástroje. Okrem rozvíjania technickej gramotnosti sa deti používaním týchto nástrojov môžu naučiť tradičným zručnostiam uplatniteľným online aj offline, napríklad schopnosti slušne diskutovať. Pomôckou môže byť samotný videohovor, počas ktorého je, napríklad, skákanie do reči omnoho náročnejšie, než pri osobnom rozhovore. Vyučovanie online je navyše skvelou možnosťou ako zvýšiť kvalitu suplovaných hodín, kedy učiteľ nemôže byť fyzicky prítomný, ale dokáže hodinu odučiť na diaľku či aspoň poskytnúť zastupujúcemu kolegovi vhodný náhradný materiál. Podobne sa takto môžu hodín zúčastniť žiaci, ktorí, napríklad, zo zdravotných dôvodov nemôžu prísť na hodinu osobne.

Prepojenie online a offline vyučovania

Vyučovanie online i offline má svoje výhody, no zároveň so sebou prináša isté úskalia. Zaujímavým konceptom, ktorý do určitej miery pomáha problémy spojené s jednou i druhou formou výučby eliminovať, je tzv. blended learning (v preklade zmiešané učenie). Pri tomto spôsobe vyučovania sa prepájajú rôzne formy vzdelávania – prezenčná výučba, e-learning, vyučovacie materiály v rôznej podobe, diskusie, atď. Vyučovací proces tak môže byť flexibilnejší, komplexnejší a vo výsledku efektívnejší. 

Domáce prostredie sa vďaka online hodinám stalo prirodzenou súčasťou školy. Prirodzeným spôsobom tak vznikli podmienky pre upevňovanie vzťahov nielen v rodine, ale i medzi učiteľmi a rodičmi, ktorí museli pri plánovaní a plnení školských úloh neraz spolupracovať. Práve spoločným dialógom a kvalitnou spätnou väzbou môžeme budovať silnú školskú komunitu, do ktorej rodičia nepochybne patria.

Posledných pár mesiacov nám ukázalo, že vyučovanie na diaľku je často komplikované, ale nepochybne so sebou prináša nové možnosti, ktoré nám prácu dokážu uľahčiť, a ktoré by svoje miesto našli aj pri vyučovaní priamo na školách. Napriek tomu, že je toto náročné obdobie, zdá sa, za nami, je dôležité, aby sme sa zamysleli nad výhodami, ktoré so sebou prinieslo a využili ich aj vo svojej ďalšej praxi tak, aby z nich žiaci i učitelia benefitovali čo najviac – či už pri vyučovaní online alebo offline.

Foto: pexels.com