V tomto blogu vám predstavíme kontroverznú, no zároveň čoraz viac populárnejšiu osobnosť menom Andrew Tate. Tate patrí medzi známych influencerov na sociálnych sieťach ako TikTok, Instagram či Twitter, na ktorých ho sleduje viac ako 6 miliónov ľudí. Ako sa však ukázalo, názory, ktoré na týchto sieťach prezentuje, môžu mať negatívny vplyv na mladých ľudí, predovšetkým chlapcov, ktorým sa v období dospievania formuje a dotvára ich charakter. Pripravili sme pre vás preto praktické nápady na zážitkové aktivity, prostredníctvom ktorých posilníte kritické myslenie vašich žiakov voči kontroverzným názorom osobností, ktoré sledujú na internete. 

Kto je Andrew Tate a prečo sa o ňom toľko hovorí? 

Andrew Tate je známy podnikateľ a profesionálny kickboxer, ktorý sa na sociálnych sieťach spopularizoval vďaka svojej charizme a kontroverzným názorom. Jeho verejné postoje ku vzťahom, ženám a rodovej rovnosti však vyvolávajú zásadné obavy. Vo svojich vyjadreniach často prezentuje ženy ako objekty a podporuje koncept „toxického alfa samca“, ktorý sa snaží dehonestovať a podriadiť si ženy vo vzťahu. Tento druh myslenia môže, predovšetkým u mladých chlapcov, viesť k nezdravému pohľadu na opačné pohlavie, ktorý sa môže prejaviť vo forme mizogýnie či sexizmu. Zároveň môže následne vytvárať nerovnováhu v partnerských vzťahoch a negatívne ovplyvňovať spoločenskú dynamiku medzi pohlaviami. 

Prejav Andrewa Tatea je často založený na materializme, narcizme a toxickej maskulinite. Tento typ myslenia môže mladým chlapcom poskytnúť skreslený obraz toho, aké hodnoty sú v ich živote skutočne dôležité. Namiesto podpory zdravého mentálneho rastu a sebaúcty môže prístup tohto negatívneho influencera podporovať nezdravú súťaživosť, nízke sebavedomie a stratégie, ktoré môžu viesť k depresii či samovražedným myšlienkam.

Čo s tým môžem urobiť ja ako učiteľ? 

U žiakov je nutné budovať hodnoty založené na rešpektovaní rovnosti, zdravých vzťahov a sebaúcte. Prichystali sme si preto pre vás viacero nápadov na zážitkové aktivity, prostredníctvom ktorých budete môcť ešte efektívnejšie prispievať k formovaniu budúcich generácií tak, aby zvládali komplexné sociálne situácie s porozumením a empatiou.

 1. Pozrite si so žiakmi videá o zdravej maskulinite a rodových stereotypoch

Nie vždy si uvedomujeme, že aj obyčajná reklama môže prinášať hlbšie spoločenské posolstvo. Značka Gillete, ktorá produkuje známe holiace strojčeky pre mužov, to však dokázala. V jednej zo svojich reklám zobrazuje prejavy toxickej maskulinity, v kontraste s povzbudením mladých mužov k zdravej maskulinite a hodnotám rodovej rovnosti.

Jednou z ďalších kampaní, ktoré sa citlivo dotýkajú podobných tém, je aj kampaň značky Always. Pred zhliadnutím nasledovného videa sa vaši žiaci môžu sami zamyslieť nad otázkou, ako podľa ich predstáv bežia dievčatá. Vo videu uvidia, že veľa detí behanie dievčat znázorní rodovo stereotypne až vulgárne. Video obsahuje citlivé posolstvo o tom, ako rodové stereotypy negatívne vplývajú na dievčatá a ich mentálne zdravie.

 1. Ukážte žiakom, že pojem „obliekať sa ako muž“ sa počas histórie neustále menil

„Silonky a sukne sú iba pre dievčatá!” aj s takýmto názorom sa môžete stretnúť u vašich žiakov. História však ukazuje opak. Ukážte im, že móda a definovanie toho, čo je mužské a ženské, sa stáročiami menilo! Napríklad počas 17. a 18. storočia bolo nosenie opätkov u mužov znakom bohatstva. Jedným z príkladov je aj dobová podobizeň francúzskeho kráľa (a vtedy najbohatšieho muža v Európe) Ľudovíta XIV, známeho aj ako „Kráľ Slnko”.

Zaujímavosťou tiež je, že v minulosti bola, napríklad, ružová farba považovaná za farbu mužskú a modrá, naopak, za farbu ženskú. Pre vašich žiakov môže tento fakt spôsobiť tzv. „aha efekt”, kedy spontánne pochopia určitú súvislosť. Posolstvom tejto aktivity je fakt, že spoločenské konvencie sa neustále vyvíjajú a menia, podľa diania v danom historickom období.

V súčasnosti experimentujú s mužskými a ženskými prvkami módy aj viaceré známe osobnosti. Pozrite sa so žiakmi na zaujímavé outfity, na prvý pohľad, maskulínných mužov, ktorí nemajú problém priniesť do svojho štýlu aj viaceré prvky, ktoré sú považované za ženské.

 1. Hovorte o tom, čo znamená byť “DOBRÝM mužom” a aká je ich predstava o “SKUTOČNOM mužovi”

Skúste sa vašich žiakov opýtať, akými vlastnosťami by definovali dobrého muža a akými skutočného muža – teda takého, ktorý spĺňa očakávania a normy spoločnosti. Je pravdepodobné, že vlastnosti, ktoré vám vymenujú, sa budú líšiť a žiaci zistia, že každý máme inú predstavu o tom, čo znamená byť dobrým mužom. K aktivite môžete využiť nasledovné otázky:

Čo to znamená byť „dobrým mužom“?

 • Aké vlastnosti majú muži, ktorých rešpektujete a obdivujete?
 • Podľa akých hodnôt, presvedčení či morálnych zásad títo muži žijú?
 • Aké veci podľa vás hovoria a robia?

Čo to znamená byť „skutočným mužom“?

 • Čo ľudia myslia tým, keď hovoria „buď muž“ alebo „buď chlap“?
 • Aké vlastnosti majú mať „skutoční muži“?
 • Čo sa podľa vás od týchto mužov očakáva?
 • Ako majú hovoriť a konať? Ako sa, naopak, nemajú správať?
 • Je to, čo znamená byť „dobrým“ a „skutočným“ mužom, väčšinou podobné, alebo odlišné? Prečo si myslíte, že je to tak?
 • Aké závery môžete vyvodiť z porovnávania zoznamov?
 1. Búrajte mýty ohľadom sexuálneho násilia

Ak sa niekto stane obeťou sexuálneho násilia, častokrát sa stane, že zodpovednosť a vina za skutok sa prenáša na obeť. Známe sú napríklad argumenty, že obeť „Nemala mať takú krátku sukňu, nemala ísť sama von po 22. hodine a mala sa aj viac brániť!” 

Pri postupnom búraní takýchto sexuálnych predsudkov vám môžu pomôcť napríklad zábery z výstavy „Čo som mala oblečené, keď ma sexuálne napadli.“ Pri detailnejšom skúmaní popisov žiaci zistia, že sexuálne násilie sa často odohráva za dverami domácností a môže prísť zo strany ľudí, ktorých obete dôverne poznajú. V menšom meradle sa naopak vyskytujú útoky zo strany cudzích osôb, v intraviláne alebo extraviláne. Obete majú častokrát oblečené pohodlné, nevyzývavé oblečenie. Obrázky z výstavy nájdete v tomto odkaze.

 1. Vyskúšajte so žiakmi zážitkové aktivity z našich metodických príručiek

Aktivity, ktoré vzdelávajú o sexizme, búrajú rodové stereotypy, hovoria o nástrahách sociálnych sietí či budujú empatiu a rešpektovanie iných názorov, sa nachádzajú aj v metodických príručkách z „našej dielne”. Dovoľujeme si vám preto niektoré z nich odporučiť: 

V prvej časti metodickej príručky ide o aktivity z názvom:

 • Maslowova pyramída potrieb v každom z nás (str. 39),
 • Nie je názor ako názor alebo Názor nie je zákon (str. 40),
 • Rozdelenie rol medzi mužmi a ženami (str. 45),
 • Významné ženy, o ktorých sa v škole neučíme (str. 46),
 • Sociálne médiá a sociálne bubliny (str.49).

V druhej časti metodickej príručky ide o nasledovné aktivity:

 • Nový spolužiak Matej (str. 16), 
 • Ženy a muži – rôzni, ale rovnocenní (str. 22),
 • So stereotypmi nie sú žarty (str. 27),
 • O predsudkoch bez predsudkov (str. 29),
 • Instagram verzus realita (str. 78),
 • Prečo scrollujeme? (str. 87),
 • Záchranné siete (str. 90),
 • Cítim, myslím, hovorím, robím (str. 92),
 • Empatia ako šiesty zmysel (str. 93),
 • Vedieť sa navzájom pochopiť (str. 95).

Veríme, že vďaka vám a vašej iniciatíve vzdelávať sa a rozprávať sa so žiakmi aj o zložitých témach, mladí dospelí ešte lepšie pochopia, že každý človek má právo na rešpekt a dôstojnosť. Všetci ľudia tiež majú právo na rovnaké postavenie v spoločnosti a takisto majú právo aj na vlastný rozvoj – bez ohľadu na svoje pohlavie. Povinnosťou škôl by malo byť vytvárať pre žiakov bezpečné a inkluzívne prostredie, kde sa mladí chlapci (rovnako ako aj dievčatá) môžu slobodne vyjadrovať, kriticky uvažovať a rozvíjať zdravé vzťahy a hodnoty. Týmto spôsobom môžu školy prispieť k formovaniu vašich žiakov, ktorí budú mať rešpekt k rodovej rovnosti, nebudú podporovať genderové stereotypy a budú si vytvárať zdravé medziľudské vzťahy. 

Blog pre vás pripravila Lucia Polláková.