Volám sa Andrea Priskinová. Narodila som sa 8.10.1974 v Šali. Momentálne bývam v obci Zemné, okres Nové Zámky.

Vyštudovala som učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobáciu anglický jazyk – filozofia/občianska náuka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 1998. Od roku 1997 pôsobím na Cirkevnej spojenej škole Panny Márie v Kolárove a od roku 2016 pracujem na čiastočný úväzok aj na Gymnáziu Petra Pázmáňa v Nových Zámkoch. Na obidvoch školách vyučujem anglický jazyk a občiansku náuku a vediem krúžok francúzskeho jazyka. V roku 2001 som získala titul PaedDr. na Filozofickej Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a v roku 2009 som vykonala druhú atestačnú skúšku na Univerzite Hansa Selyeho v Komárne. Medzitým som napísala a vydala skriptum z predmetu filozofia pre žiakov gymnázia. V roku 2017 so získala ocenenie primátora mesta Kolárovo za svoju pedagogickú činnosť.

Medzi moje záľuby patria čítanie, behanie, prechádzky v prírode a cudzie jazyky.