Poslaním výchovy a vzdelávania je pomôcť človeku, aby sa vedel orientovať vo svete, v ktorom žije a tak realizovať plnohodnotný život.  Je našou snahou rozvinúť potenciál každého dieťaťa, žiaka, viesť ich k schopnosti kriticky a tvorivo myslieť, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Deti a žiakov viesť k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti.

Vo svojej vyše 20-ročnej histórii vychovala a odštartovala do života tisícky absolventov, ktorí pokračovali v štúdiu na stredných i vysokých školách. Dnes sú z nich úspešní mladí ľudia, niektorí z nich sa vracajú k nám ako naši kolegovia a mnohí ako rodičia našich žiakov.

Web: https://zskarpatska.edupage.org