Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika sa nachádza 9 km od Košíc a v miestnom regióne pôsobí ako stredisková škola pre deväť okolitých obcí. O dobrom mene školy v regióne svedčí aj fakt, že v súčasnej dobe ju navštevujú žiaci z 19 bližších aj vzdialenejších obcí. V súčasnosti má 24 tried – na 1. stupni jedenásť tried, na 2. stupni jedenásť tried a dve triedy v materskej škole.

Ich cieľom je budovať školu ako otvorený systém, ktorý citlivo reaguje na požiadavky regiónu, rodičov a žiakov. Výsledkom snaženia školy je mladý človek, schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedomý si svojich kvalít, je pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

Web: https://zsbudimir.edupage.org/