Jednou z otázok, ktorú si v týchto dňoch pravdepodobne kladie každý učiteľ, je, ako efektívne motivovať svojich žiakov k aktívnemu učeniu sa, keď sú v domácom prostredí s množstvom iných podnetov a s učiteľom ohľadom školských úloh komunikujú iba na diaľku. Je vôbec možné prostredníctvom online správ a zadaní pritiahnuť pozornosť žiakov a zaujať ich úlohami tak, aby práca tešila žiaka i učiteľa? Dá sa pritom neponocovať vymýšľaním stále nových aktivít a ich spracovávaním do online podoby? Samozrejme! Pripravili sme pre vás niekoľko spôsobov, ako technicky nenáročne a kreatívne motivovať svojich žiakov k aktivite. Je iba na vás, ktorý z nich so svojimi žiakmi vyskúšate ako prvý. Spoločný výsledok môže byť úžasný a možno i dôležitejší ako ten zo školských lavíc.

Aké metódy využiť na motiváciu žiakov?

Dosiahnuteľné ciele

Dbať treba tiež na to, aby ste na žiakov, no ani na seba, nekládli privysoké nároky a stanovili si dosiahnuteľné, radšej menšie, ciele, z ktorých sa pokúsite vybudovať pozitívny zvyk. Veľmi dôležité je tiež podporovať žiakov v tom, aby sa nebáli experimentovať a skúšať veci ani za cenu toho, že výsledok nebude perfektný na prvý ani druhý pokus. Nezabúdajte ani na pravidelnú pochvalu, ktorá je v čase, kedy má žiak menej osobného kontaktu s učiteľom, ešte dôležitejšia. 

Spoločné rozhodovanie

Vzbudiť záujem u žiakov môžete aj tým, že ich zapojíte do rozhodovania o tom, čo sa bude počas vyučovania diať. Nechajte deti vybrať si tému, ktorej by sa chceli v rámci daného predmetu venovať, alebo spôsob, ktorým by na úlohe chceli pracovať. 

Prirodzená súťaživosť

Žiakov môžete k zapájaniu sa do úloh povzbudiť aj cez ich prirodzenú súťaživosť, či už vyhlásením vlastnej súťaže alebo s použitím aplikácií ako Kahoot a WocaBee, ktoré ponúkajú možnosť bodovania a zostavovania víťazného rebríčka. Praktický prehľad online nástrojov sme pre vás pripravili v tomto článku

Pokúsme sa súčasný stav vnímať nie ako problém, ale ako príležitosť experimentovať, inovovať spôsob vzájomnej komunikácie a naučiť svojich žiakov veciam, na ktoré je možno ťažké nájsť čas v školských laviciach – spolupráci, participácii, empatii, preberaniu zodpovednosti či uvedomovaniu si dôsledkov vlastného konania.

Motivácia v kolektíve

Ďalším spôsobom môže byť zadanie online skupinovej úlohy, na ktorej môžu pracovať žiaci rozdelení do dvojíc či trojíc. Prostredníctvom rovesníckeho princípu sa tak môžu motivovať i učiť medzi sebou navzájom. Odporúčame vám nechať výber spôsobu online komunikácie medzi sebou priamo na žiakov. Zaujímavým oživením (ak to technické vybavenie dovoľuje) je nechať žiakov pripraviť si a odučiť celú hodinu.

Spätná väzba

Nedostatok motivácie je počas dlhodobej práce z domu prirodzeným dôsledkom, s ktorými sa môžu stretnúť žiaci i učitelia. V tomto ohľade je nesmierne dôležitá spätná väzba, ktorú žiakom poskytnete. Keďže práca online môže byť pre mnohých frustrujúca, je dôležité, aby ste spätnú väzbu poskytovali o to častejšie a viac do hĺbky. Kvalitná spätná väzba je jasným signálom toho, že sa o prácu žiaka učiteľ skutočne zaujíma. 

Reflexia

Reflexia je neoddeliteľnou súčasťou upevňovania nových zručností a poznatkov. Výhodou je, že aj pri vyučovaní na diaľku k nej môžete žiakov viesť jednoduchými otázkami typu “Aké zručnosti som si dnes rozvíjal?” či “Ako som sa dnes na hodine cítil?” alebo “Aký význam má moja dnešná aktivita?”. Žiakov môžete tiež skúsiť vyzvať k tomu, aby sami vyhodnotili cieľ hodiny alebo cvičenia, ktoré absolvovali.

Keďže práca online môže byť pre mnohých frustrujúca, je dôležité, aby ste spätnú väzbu poskytovali o to častejšie a viac do hĺbky. Kvalitná spätná väzba je jasným signálom toho, že sa o prácu žiaka učiteľ skutočne zaujíma. Nezabúdajte ani na pravidelnú pochvalu, ktorá je v čase, kedy má žiak menej osobného kontaktu s učiteľom, ešte dôležitejšia. 

Rodičia: spojenci na ceste za motiváciou

V snahe pritiahnuť pozornosť žiakov k školským úlohám môžu byť vašimi prirodzenými spojencami rodičia. Tí, ktorým pracovné povinnosti dovoľujú pracovať z domu, trávia s deťmi celý deň, a tak môžu nielen pomôcť s komunikáciou a časovým rozložením zadaných úloh, ale aj podporiť prirodzený záujem svojho dieťaťa o netradičnú, kreatívnu a zmysluplnú úlohu. Môžu byť tiež vaším partnerom pri zvládaní technickej stránky spolupráce so žiakom. Pokiaľ s niektorými rodičmi svojich žiakov bežnú komunikáciu zatiaľ nemáte zaužívanú, nezúfajte – práve teraz je tá najvhodnejšia príležitosť začať. Kvalitné vzdelanie dieťaťa je predsa vaším spoločným záujmom a cieľom!

Aktuálna situácia nie je jednoduchá pre nikoho z nás, no hľadajme aj v týchto neľahkých chvíľach to pozitívne, vzájomne sa podporujme a budujme v našich vzťahoch dôveru. Je dôležité s deťmi otvorene hovoriť o závažnosti a možných následkoch ochorenia, ale nezabúdajme tiež na množstvo obdivuhodných prípadov, kedy ľudia nezištne podali pomocnú ruku tam, kde to ostatní najviac potrebovali. Pokúsme sa súčasný stav vnímať nie ako problém, ale ako príležitosť experimentovať, inovovať spôsob vzájomnej komunikácie a naučiť svojich žiakov veciam, na ktoré je možno ťažké nájsť čas v školských laviciach – spolupráci, participácii, empatii, preberaniu zodpovednosti či uvedomovaniu si dôsledkov vlastného konania.

Foto: unsplash.com.