Všeobecné informácie o inovačnom vzdelávaní

Všeobecné informácie o inovačnom vzdelávaní2024-03-26T18:06:22+01:00
Čo je cieľom inovačného vzdelávania?2024-03-15T16:45:15+01:00

Cieľom inovačného vzdelávania vo všeobecnosti je:

a)  prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo

b)  uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

V akých oblastiach môže Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. poskytovať inovačné vzdelávanie?2024-03-26T13:11:22+01:00

Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov v oblasti:

“Vzdelávanie zamerané na profesionálny a osobnostný rozvoj v oblasti mäkkých zručností a zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby s cieľom rozvíjať občianske a životné kompetencie a zručnosti detí a žiakov a podporovať demokratickú otvorenú školskú klímu, ďalej rozvíjať schopnosti potrebné pre koordináciu školských parlamentov a praktizovať prvky psychohygieny s cieľom predchádzať syndrómu vyhorenia.” Detailné znenia obsahových zameraní akreditovaných inovačných vzdelávaní nájdete v príslušných dokumentoch nižšie.

Evidenčné čísla rozhodnutí pre poskytovateľa inovačného vzdelávania: 33/2022 – IV a 5/2024 – IV

Obdobie platnosti: do 11. júla 2027 a do 15. februára 2029 

Celé znenia potvrdení o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie nájdete TU (33/2022 – IV) a TU (5/2024 – IV).

Zoznam poskytovateľov inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z.z. nájdete TU.

Komu je Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. oprávnený poskytovať inovačné vzdelávanie?2024-03-15T16:53:59+01:00

V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. je  Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: 

 • učiteľ materskej školy
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • pedagogický asistent
 • školský špeciálny pedagóg
 • učiteľ profesijného rozvoja
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ
 • školský psychológ
 • psychológ
 • sociálny pedagóg
 • sociálny pracovník
Aký je rozsah inovačného vzdelávania?2023-08-22T15:52:46+02:00

Rozsah vzdelávania záleží od konkrétneho programu či tréningu, pre ktorý sa rozhodnete.

Viac informácií nájdete priamo v sekciách konkrétnych programov TU.

Akým spôsobom sa ukončuje inovačné vzdelávanie?2023-07-04T11:25:04+02:00

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.

Členom komisie a predsedom komisie môže byť odborný garant a ďalší odborník z praxe, ktorý dosiahol minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a  zároveň má najmenej 5 ročnú prax v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo dosiahol úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desať rokov praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka.

Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje:

 1. evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
 2. titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
 3. dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
 4. názov inovačného vzdelávania,
 5. rozsah vzdelávania v hodinách,
 6. číslo a dátum vydania potvrdenia o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania,
 7. odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
Aká je výška príplatku podľa nového zákona za absolvovanie inovačného vzdelávania?2023-08-22T15:53:50+02:00

Výška príplatku záleží od konkrétneho programu či tréningu, pre ktorý sa rozhodnete.

Viac informácií nájdete priamo v sekciách konkrétnych programov TU.

Zbierate hodnotenia uskutočneného vzdelávania?2024-03-17T12:14:27+01:00

Áno.

Poskytovateľ vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je v súlade s § 69 ods. 1 písm. d) zákona 138/2019 Z. z. povinný získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.

Hodnotenia zbierame vo forme dotazníka na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania. Základné zhrnutie výsledkov odpovedí z tohto dotazníka si môžete pozrieť nižšie:

Kompletné znenie odpovedí z dotazníka vám poskytneme na vyžiadanie.

Go to Top