Vyštudovala matematiku a geografiu na Prírodovedeckej fakulta UK v Bratislave, učila na základnej aj strednej škole, pracovala v Štátnom pedagogickom ústave a v Metodicko-pedagogickom centre. V súčasnosti vedie občianske združenie Vzdelávanie21, ktoré sa zameriava na vzdelávanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Spolupracuje s ŠPÚ, Centrom pre ďalšie vzdelávanie UK a Historickým múzeom SNM. Hlavná oblasť jej činnosti je vzdelávanie pedagógov a manažmentu škôl, tvorba metodických materiálov a kurikulárnych dokumentov. Snaží sa o prepájanie nových poznatkov a hľadanie možností ako viesť vyučovanie tvorivo a efektívne. A pri tom rada komunikuje s pedagógmi.