Vyštudovala som slovenský jazyk a literatúru – telesnú a športovú výchovu. V školskom roku 2020/2021 budem učiť aj občiansku náuku a dejepis. Už druhý rok budem koordinátorkou žiackej školskej rady. Veľmi sa teším, že sa našiel projekt, prostredníctvom ktorého budem môcť priblížiť žiakom pozabudnuté hodnoty rozvoja občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a v neposlednom rade vzájomnú toleranciu. Keď chceme zanechať v našich žiakoch
doživotné morálne hodnoty, musíme ísť v prvom rade my učitelia príkladom a ja som na toto poslanie od prvého okamihu odhodlaná.