Za posledné roky sa škola prispôsobovala novým trendom vo výchove a vzdelávaní a dnes je z nej moderná škola podporujúca jedinečnosť každého žiaka. Vzdelávací proces prebieha v estetickom prostredí s individuálnym prístupom k potrebám žiakov. Ku kvalitnému vzdelávaniu patria aj odborné učebne chémie, fyziky, biológia, výtvarnej i hudobnej výchovy,  učebňa cudzích jazykov i dve počítačové učebne, ako aj množstvo modernej techniky na rozvoj počítačovej gramotnosti, základov programovania, počítačovej gramotnosti, logiky i kritického myslenia. Venujeme sa i rozvoju mediálnej, matematickej i finančnej gramotnosti.

Svoje talenty môžu žiaci rozvíjať aj v CVČ Harmónia pri základnej škole, kde podporujeme a rozvíjame talenty rôzneho druhu. 

Od roku 2004 sa škola venuje vzdelávaniu intelektovo nadaných detí podľa certifikovaného programu APROGEN (alternatívny program edukácie nadaných detí). V posledných rokoch sú v škole zriadené aj športové triedy so zameraním na futbal a hokej. Dvere majú u nás otvorené aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí majú k dispozícii asistentky, školskú psychologičku a špeciálnu pedagogičku.

Charakteristickou  črtou  školy  na  Hrnčiarskej ulici je vysoká úroveň vzdelávania a úspechy na okresnej, krajskej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni vo vedomostných, umeleckých i športových súťažiach. 

Najdôležitejším znakom školy je však kreativita a ľudskosť.