V školskom roku 2022/2023 prebiehal pilotný ročník programu Školy, ktoré menia svet pre materské školy a 1. stupeň základných škôl. Na zapojených školách a škôlkach sme uskutočnili dve kolá výskumu. Ich výsledky priniesli odpovede na to, do akej miery mal náš program u detí pozitívny vplyv a ktoré postoje a hodnoty dokázal pozitívne rozvinúť či podnietiť. Sme hrdí, že sa na ne môžete pozrieť spolu s nami.

Ako prebiehal výskum v materských a základných školách?

Naším cieľom bolo v rámci pilotného ročníka programu v bezpečnom prostredí s využitím veku primeraných, neformálnych, zážitkových metód a hry podporovať u detí vo veku 4-10 rokov rozvoj akcieschopnosti, prispieť k ich všestrannému osobnostnému rozvoju a pomocou prepojenia vedomostí s riadne reflektovaným zážitkom u nich budovať občianske a demokratické hodnoty a postoje. 

Uskutočnili sme dve kolá výskumu (november 2022 a jún-júl 2023) na 5 školách v rôznych regiónoch Slovenska. Do prvého kola bolo zapojených 35 detí a žiakov, v druhom kole tvorilo výskumnú vzorku 27 detí a žiakov. U detí sme skúmali viacero hodnôt a postojov, ako napr. schopnosť brať ohľad na pocity druhých, vnímať rodové stereotypy, prijať ľudí inej farby pleti, vnímať pocit komunity a priateľstva v triede, rešpektovať a pomáhať druhým či mať presvedčenie, že na mojom názore záleží a mnoho ďalších. Tieto hodnoty a postoje sme skúmali cez vlastnoručne vytvorené kartičky, ktoré znázorňovali 12 modelových situácií v pároch a ich cieľom bolo simulovať u detí podmienky vhodné na vyjadrenie vyššie spomínaných postojov.

Foto: IPAO (naľavo kartička s hodnotou „Tolerovať ľudí inej farby pleti“ a napravo kartička s hodnotou „Vnímať pocit komunity a priateľstva v triede“).

Ktoré hodnoty a postoje boli pre deti výzva?

Deti v materských školách a na 1. stupni základných škôl nemali ani v prvom, ani druhom kole ťažkosti napr. spolupracovať s ostatnými, brať ohľad na pocity druhých, neznečisťovať okolie, vážiť si svoje veci a veci druhých, rešpektovať druhých či poskytnúť niekomu pomoc, resp. vyjadriť solidaritu a vyjadrovať svoje pocity rešpektujúco. Napriek tomu mali v prvom kole merania výrazné rezervy vo viacerých občianskych postojoch, konkrétne:

1. Rodové stereotypy

Viac než polovica detí v novembri 2022 verila rodovým stereotypom, napr. že ružová farba a hračky sú určené len pre dievčatá a modrá farba a hračky sú zas vhodné len pre chlapcov. Po roku v našom programe u nich nastala pozitívna zmena v postojoch ohľadom rodových stereotypov. Demonštruje ju aj tento výrok jedného z detí:

„Ružová môže byť pre niekoho krásna a môže to byť aj chlapec.”

2. Tolerancia voči ľuďom inej farby pleti

V prvej fáze výskumu by väčšina detí nemala negatívne pocity spojené s tým, že je v ich triede dieťa inej farby pleti a že sa spolu hrajú. Ale vyše tretina detí by nechcela mať v triede niekoho s inou farbou pleti. Aj v tomto prípade, vďaka cielenému zameraniu sa v programe aj na túto oblasť, došlo u detí k zvýšeniu tolerancie, prijatia a pozitívneho hodnotenia rozmanitosti. Nasledujúci výrok takisto poukazuje na zmenu vnímania u detí:

„Iná farba mi nevadí, je to blbosť, že ľudia inej farby pleti sú zlí.”

3. Pocit, že na mojom hlase nezáleží

V tomto prípade si vyše tretina opýtaných detí v prvom kole merania myslela, že na ich hlase a názore nikomu nezáleží a že ich dospelí nepočúvajú. Na konci školského roku 2022/2023 malo vďaka práci pani učiteliek zapojených do programu už len minimum detí pocit, že ich hlas a názor sú irelevantné. Veríme, že aj tieto budú mať čoskoro možnosť presvedčiť sa o opaku. Aj v tomto prípade sa tešíme z nasledujúcej odpovede jedného z detí zapojených do výskumu:

„Nebojím sa povedať nápad, lebo s nápadmi by sme mali podeliť, aby ich aj ostatní počuli a mali ich na inšpirovanie sa.”

Občianske vzdelávanie pre najmenších je možné a realizovateľné!

Aj vďaka nášmu programu Školy, ktoré menia svet pre materské školy a 1. stupeň základných škôl sa u väčšiny detí zapojených prostredníctvom svojich pani učiteliek zlepšilo viacero vyššie spomínaných občianskych hodnôt a postojov. Deti už v prvom kole vykazovali vysoké znaky prosociálneho a empatického správania, pretože v tomto veku ešte v škole a v škôlke fungujú viac ako komunita. Na základe všetkých získaných údajov z výskumu sme s veľkou radosťou dospeli k záveru, že náš program bol úspešný. Po náročnej práci pedagógov zapojených do programu sa preukázali výsledky nášho spoločného úsilia v podobe vyššie spomínaných výsledkov.

Okrem toho sme zistili, že deti dokážu pochopiť aj – z pohľadu nás dospelých – náročné témy, ako napr. Európska únia a európska identita, demokracia alebo umelá inteligencia, ak sú podané spôsobom primeraným ich veku. Preto odporúčame zamerať sa na najviac problémové hodnoty a postoje u detí a žiakov vo veku 4-10 rokov, ako napr. rodové stereotypy, netolerancia ľudí inej pleti a pocit, že na ich názore a hlase nezáleží, nízka úroveň občianskej či euroobčianskej identity a pod. V programe sa nám osvedčilo pracovať s neformálnymi a zážitkovými metódami, s ktorými vám pomôže naša metodická príručka pre materské školy a 1. stupeň základných škôl. Kliknite na odkaz a stiahnite si ju bezplatne.

Metodická príručka pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

Občianske vzdelávanie od útleho veku má zmysel – pre nás toto zistenie okrem vyššie uvedených výskumných výsledkov a zistení reprezentuje (okrem iného) aj výrok jedného dieťaťa, ktoré predtým nechcelo mať v triede spolužiaka alebo spolužiačku s inou farbou pleti, ale teraz vie, že:

„Aj ľudia s karamelovou alebo kakaovou pleťou môžu byť dobrí.”

Držíme vám palce!

Foto: IPAO

Blog pre vás pripravila Lucia Polláková.