Skladá sa z troch organizačných zložiek: Špeciálna základná škola internátna, ZŠ pre žiakov s autizmom internátna, ZŠ pri ZZ Kremnica.

Špeciálna základná škola internátna je umiestnená v prekrásnom prostredí plnom zelene. Školu tvorí hlavná dvojposchodová budova a budova zrekonštruovaná z rodinného domu. Škola je internátneho typu a navštevujú ju žiaci s ľahkým, stredným, ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Máme aj žiakov s viacnásobným postihnutím.

Našim spoločným cieľom je poskytovať žiakom dostatok príležitostí na uvedomenie si vlastných morálnych povinností, pocitu zodpovednosti, starostlivosti o seba a iných. Sme schopní poskytnúť deťom individuálny prístup vo výchovno-vzdelávacom procese, prihliadajúc na ich telesný, psychický a sociálny vývin, ktorý sa líši od štandardného vývinu. Vytvorené podmienky a optimálna klíma školy podporujú rozvoj ich osobnosti.

Web: https://spojskolakremnica.edupage.org