Študentov 4-ročného a 8-ročného gymnázia učím s aprobáciou DEJ-LAT. Študovať vysokú školu v odbore história-archeológia som začal na univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odkiaľ som prešiel na Trnavskú univerzitu v Trnave, kde som ukončil štúdium histórie štátnymi skúškami. Na našom gymnáziu pôsobím od roku 2001, občiansku náuku som učil od začiatku vyše 10 rokov. Snažíme sa pôsobiť na študentov tak, aby chodili s radosťou do školy a aby sa k nám aj s radosťou vracali po jej ukončení. Pre študentov pripravujeme aj odborné exkurzie v rámci celej Európy, čo zvyšuje záujem žiakov o humanitné predmety.