Tento rok sme zahájili už 7. ročník nášho 2-ročného vzdelávacieho programu Školy, ktoré menia svet. Pozitívne ohlasy od učiteľov a vnímanie potreby kvalitného (nielen) občianskeho vzdelávania nás utvrdili v tom, že je čas posunúť náš program na ďalšiu úroveň – a prečo nie rovno na tú najmenšiu! V šk. roku 2022/2023 preto spúšťame pilotný ročník programu Školy, ktoré menia svet pre materské školy a pre I. stupeň základných škôl. Prečítajte si, ako bude program vyzerať, prečo sme sa ho rozhodli vytvoriť a čo nové sa deti, učitelia, ale aj rodičia, naučia.

Prečo rozširujeme program aj na škôlkarov a I. stupeň základných škôl?

Podľa výskumu Rady mládeže Slovenska (RmS, 2020) až 56% mladých ľudí na Slovensku neverí, že môže ovplyvniť dianie v krajine a nerozumie politike. Náš výskum (IPAO, 2019) zase poukazuje na alarmujúci trend poklesu dôvery mladých v to, že na ich názore záleží – ich skepsa za 2 roky vzrástla z pôvodných 25% až na takmer 44%. Podľa skúseností učiteľov zapojených do programu Školy, ktoré menia svet prichádzajú žiaci na II. stupeň základných škôl často nepripravení na prácu s interaktívnymi a zážitkovými metódami v občianskom vzdelávaní, čo bráni ich plnohodnotnému využitiu v prostredí školy. Naším cieľom je preto zachytiť a rozvíjať potenciál pre budovanie mäkkých a občianskych zručností v rámci neformálneho vzdelávania už od najskoršieho veku. Veď občanmi sme predsa už od narodenia.

Zavádzanie občianskych tém do učiva už u najmenších detí je vďaka vlastnostiam, ktoré sú pre ne charakteristické, veľmi prirodzené. Deti v predškolskom veku prirodzene skúmajú svet okolo seba, sú spontánne a zvedavé. Takisto rozumejú symbolickému zobrazeniu, využívajú pri hre svoju predstavivosť, vykazujú znaky empatie a správajú sa prosociálne. Deti v mladšom školskom veku prirodzene začínajú rozumieť logickým súvislostiam a prestávajú byť egocentrické. Okrem toho robia rozhodnutia aj na základe perspektívy a pocitov iných, dokážu uvažovať nad viacerými aspektami problému súčasne a začínajú kontrolovať svoje city a impulzy.

Čo je cieľom Škôl, ktoré menia svet pre predškolákov a mladších žiakov?

Naším cieľom je v rámci Škôl, ktoré menia svet v bezpečnom prostredí s využitím veku primeraných, neformálnych, zážitkových metód a hry podporovať u detí rozvoj akcieschopnosti, prispieť k ich všestrannému osobnostnému rozvoju a pomocou prepojenia vedomostí s riadne reflektovaným zážitkom budovať demokratické hodnoty a postoje.

Nezabúdame ani na rodičov

Prostredie materských škôl a I. stupňa základných škôl ponúka možnosť zapojiť do rozvoja občianskych kompetencií aj rodičov, ktorí sú v tomto období so svojím dieťaťom a školou najviac spätí. Pre efektívny rozvoj vyššie uvedených zručností je dôležité, aby bola podporovaná spolupráca medzi školou a rodinou a pre deti bolo vytvorené prostredie, v ktorom sa môžu rodičov otvorene dopytovať na témy, s ktorými sa stretli v škole. Navyše sa nám otvára nová príležitosť vzdelávať aj samotných rodičov a ďalších rodinných príslušníkov v oblasti zručností dôležitých pre 21. storočie.

Ktoré školy budú súčasťou pilotného ročníka?

  • Materská škola Rozmanita v Bratislave,
  • Základná škola s materskou školou v Brehoch,
  • Základná škola s materskou školou v Pliešovciach,
  • Základná škola P. O. Hviezdoslava v Trstenej,
  • Súkromná základná škola v Senci.

Čo učitelia v programe získajú?

Učiteľom materských škôl a I. stupňa základných škôl ukážeme, ako modernizovať a aktualizovať výchovno-vzdelávací obsah a metódy s ohľadom na rozvoj prodemokratických, občianskych a životných kompetencií žiakov. Zároveň sa spoločne pozrieme na to, ako efektívne využívať prvky zážitkového a neformálneho vzdelávania na vyučovaní a naučíme sa, ako využívať techniku reflexie, ktorá prepája aktivitu či učivo s reálnou životnou situáciou. Zabudnúť nesmieme ani na efektívnu spoluprácu s rodičmi či na kontinuálnu podporu učiteľov k tomu, aby využívali inovácie a sledovali trendy vo vzdelávaní.

Aby vám neušli najnovšie informácie o programe a ďalšie aktuálne správy, prihláste sa k odberu nášho newslettra kliknutím na tlačidlo nižšie.

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Foto: unsplash.com