Napriek tomu, že diskusia o politike je pre mnohých učiteľov strašiakom, má svoje miesto aj na pôde školy. Dotýka sa každého z nás a ak chceme z detí vychovať uvedomelých a zodpovedných občanov, musíme rozvíjať ich občianske, a teda aj politické, kompetencie už na škole. Ako to zvládnuť citlivo, hravo a bez nechceného ovplyvňovania žiakov?

1. Rozlišujme medzi nestraníckosťou a apolitickosťou

Hovoriť so žiakmi o aktuálnom dianí v politike nemusí znamenať propagáciu politických strán či pretláčanie jediného “správneho” názoru. Sústreďme sa na politiku na úrovni hodnôt a praktického fungovania štátu. Otvárať diskusiu o kľúčových témach, akými sú napríklad základné demokratické princípy alebo ľudské práva, môžeme aj bez prejavu sympatií ku konkrétnym politikom či stranám.

Nebojme sa na hodinách sprostredkovať žiakom informácie aj inak než len cez teóriu v učebniciach, ale čerpajme príklady z diania okolo nás. Skvelým pomocníkom pre rozprúdenie diskusie o aktuálnych udalostiach môžu byť napríklad televízne debaty, novinové články, obrázky či hudobné skladby od rôznych interpretov, ktoré sú žiakom blízke a dokážu hodiny obohatiť. 

2. Priznajme kontroverziu a učme deti akceptovať rozdielnosť názorov

Mnoho z nás sa politickým témam vyhýba, pretože majú tendenciu rozdeľovať. Našou úlohou však nie je presvedčiť žiakov, aby sa pridali na jednu či druhú stranu, ale naučiť deti vyjadriť svoj názor, a zároveň tolerovať názory iných. Pomôžme deťom pochopiť, že pri tvorbe názoru sme všetci slobodní a vštepujme im myšlienku, že na to, aby sme mohli spoločne diskutovať, nemusíme spolu bezvýhradne súhlasiť.

Nevyhýbajme sa ani kontroverzným témam, ktoré rezonujú v spoločnosti. Žiaci majú o spoločenské dianie prirodzený záujem, preto je dôležité, aby sme im sprostredkovali všetky možnosti a pohľady na vec. Aby sme žiakov naučili skutočne porozumieť dianiu okolo seba, je potrebné citlivo ich vystavovať protichodným názorom a úsudkom. Povzbudzujme žiakov k zdieľaniu názorov v triede a skúmajme spolu s nimi rôzne perspektívy. 

3. Veďme žiakov ku kritickému mysleniu

Nie je ľahké vyznať sa v spleti predvolebných sľubov a politických taktík, a preto je dôležité, aby sme v deťoch dlhodobo a systematicky rozvíjali schopnosť v zdravej miere nad vecami pochybovať a sústrediť sa na fakty. Analyzujme so žiakmi volebné programy a sľuby, zamerajme sa na ich realizovateľnosť a dopad na spoločnosť, skúmajme politické stratégie a taktiky a naučme deti rozoznať, kedy sa nimi niekto snaží manipulovať.

4. Vypočujme žiakov a diskutujme s nimi

Veľa detí a mladých ľudí má pocit, že ich hlas nie je vypočutý a spoločnosť ani štát sa o ich názor nezaujíma. Zmeňme to a diskutujme s deťmi ako s rovnocennými partnermi. Vytvorme v triede bezpečné prostredie, kde sa deti nebudú báť zdieľať svoje názory a ukážme im, že na nich skutočne záleží. Okrem toho, že podporíme ich sebadôveru a záujem o dianie okolo seba, navyše prostredníctvom debát pomáhame u žiakov rozvíjať schopnosť kriticky myslieť, zručne argumentovať a hodnotiť kvalitu ponúkaných informácií. 

5. Naučme deti porozumieť dôsledkom voľby 

Neoddeliteľnou súčasťou života v demokratickej krajine je možnosť vybrať si. Táto možnosť je, napríklad pri nadchádzajúcich parlamentných voľbách, zároveň občianskou povinnosťou a je dôležité, aby si deti uvedomovali váhu svojho hlasu. Pomôcť im lepšie pochopiť dôsledok voľby môžeme aj príkladmi, ktoré s politickým dianím priamo nesúvisia. Skúsme deti zapojiť do rozhodovania o dianí v triede alebo do dlhodobejších školských projektov a ukážme im dôsledky, ktoré z ich rozhodnutí môžu plynúť. Diskusiou o chode školy v takomto prostredí dokážeme deťom priblížiť, čo znamená sloboda spojená so zodpovednosťou a aké dôležité je nezabúdať ani na jednu z nich.

Vytvorme v triede bezpečné prostredie, kde sa deti nebudú báť zdieľať svoje názory a ukážme im, že na nich skutočne záleží.

6. Podporujme činnosť žiackych školských rád

Žiacke školské rady sú šikovným nástrojom, ktorý pomáha žiakom rozvíjať základné občianske zručnosti a umožňuje deťom zažívať situácie, ktoré súvisia s demokratickým spravovaním vecí verejných. Prirodzeným a nenásilným spôsobom ich tak pripravuje na zapájanie sa do podobných procesov v dospelosti. 

Predpokladom pre dobre fungujúcu školskú radu je však dobre pripravený štatút, motivovaní žiaci a v neposlednom rade učitelia-koordinátori, ktorí žiakov podporujú a usmerňujú. Je dôležité, aby sa členovia rady stretávali pravidelne a aby výsledky svojej činnosti, ktorá by sa mala týkať všetkého relevantného, čo sa na škole deje, komunikovali svojim spolužiakom. 

7. Reflektujme

Akokoľvek inovatívne k vzdelávaniu pristupujeme, žiadna z aktivít dokonale neplní svoj účel, ak ju žiaci nemajú možnosť reflektovať. Dajme žiakom priestor na zamyslenie sa a pomenovanie hlavných bodov témy, pomôžme im nájsť paralely v každodennom živote a pochopiť význam každej aktivity, ktorej sa na hodine venujú. 

8. Sledujme aktuálne dianie a buďme pre žiakov vzorom

Ak chceme byť schopní flexibilne reagovať na otázky od žiakov, je nevyhnutné, aby sme sami mali dostatočný prehľad v aktuálnych udalostiach. Sledujme preto spoločenské dianie, čítajme správy z overených zdrojov a dovzdelávajme sa v “horúcich” témach. Zapájajme sa do občianskych a dobrovoľníckych aktivít a buďme sami občanmi, akých zo žiakov chceme vychovať. 

Z mnohých strán často počúvame, že politika do škôl nepatrí, no od žiakov, pred ktorými budeme neustále zahmlievať dôležité politické témy, nemôžeme očakávať, že sa v dospelosti budú vedieť zodpovedne a uvedomelo postaviť k svojim občianskym povinnostiam. Jednoznačný a univerzálny návod, ako sa so žiakmi rozprávať o politike, však neexistuje. My sami poznáme svojich žiakov najlepšie, a preto je na nás, aby sme zvolili metódu, ktorá bude v triede fungovať. Platí však jedno – neoddeľujme spoločenský život od školského a skúsme žiakov trpezlivo a s citom pripraviť na situácie, kde ich rozhodnutie neovplyvní len budúcnosť jednotlivca, ale budúcnosť celej krajiny. 

Foto: Základná škola v Moldave nad Bodvou (2019).