Školy, ktoré menia svet je dvojročný tréningovo-mentoringový program určený pre lídrov v občianskom vzdelávaní na Slovensku, ktorí rozvíjajú občianske kompetencie a mäkké zručnosti svojich žiakov a žiačok a spolu s nimi pracujú na otvorenej a demokratickej klíme na škole. V školskom roku 2019/2020 otvára tento program už svoj 4.ročník.

Prostredníctvom série zážitkových tréningov vedených expertmi a skúsenými lektormi sa účastníci venujú rozvoju kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, občianskej angažovanosti a zodpovednosti, inklúzii a tolerancii, manažmentu času, riešeniu konfliktov a nezabudneme ani na prepájanie predmetov a gamifikáciu. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo celoslovenský program Školy, ktoré menia svet do Pedagogicko-organizačných pokynov na šk. r. 2018/2019, ktoré vyzdvihujú najmä možnosti rozvoja občianskych kompetencií a výchovy a vzdelávania k aktívnemu občianstvu a občianskej angažovanosti detí a mládeže prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód do výučby a do extrakurikulárnych školských aktivít.

O výnimočnosti programu Školy, koré menia svet svedčí aj ocenenie Srdce na dlani, ktoré každoročne udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum. V roku 2018 toto ocenieodovdzal komunite Učiteľov, ktorí menia svet Splnomocnenec Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martin Giertl.

Nadácia Pontis zaradila vo svojom elitnom programe Generácia 3.0 program Školy, koré menia svet medzi TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov na Slovensku pre rok 2019.

Pozrite si mapu všetkých inovatívnych škôl, ktoré sa stali súčasťou programu Školy, ktoré menia svet:

Na čom účastníci v programe pracujú? 

  • účasť na zážitkových tréningoch pre školských koordinátorov programu, ako aj pre vedenie škôl,
  • práca s metodickými príručkami a príprava extrakurikulárnych aktivít, vďaka ktorým budete rozvíjať občianske zručnosti vašich žiakov,
  • stanovenie si celoškolského cieľa, na ktorom budete počas programu spoluporacovať minimálne s 3 kolegami,
  • šírenie povedomia o dôležitosti zážitkového vyučovania humanitných predmetov medzi kolegami a verejnosťou.

Ako a kedy prebiehajú tréningy? 

Školský rok 2019/2020

Školský rok 2020/2021

Odborný garant 

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Katedra etickej a občianskej výchovy
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Účastníci o programe povedali:

Školenia, ktoré sú súčasťou projektu, stoja za to. Okrem fajn atmosféry, vtipných energizerov a množstva ľudí s rovnakým „nastavením“, sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých a prínosných vecí do práce s mládežou.

Viera Lokšová Piatrovová, koordinátorka ŠKMS

Program ŠKMS spája učiteľov s rovnakým zmýšľaním a podobnými hodnotami. Dáva im priestor na prezentáciu a výmenu skúseností. Tím ŠKMS je veľmi ochotný a snaži sa so všetkým pomôcť.

Adriána Dudová, koordinátorka ŠKMS

Jeho najväčšou pridanou hodnotou nie je skvelá metodická príručka ale stretnutia s učiteľmi, s ktorými môžete zdieľať skúsenosti a vzájomne sa inšpirovať.

Juraj Droppa, manažér zapojenej školy

Prácu na projekte ŠKMS beriem ako príjemnú skúsenosť, ktorá ma obohatila hlavne o množstvo dobrých aktivít.

Ján Garanič, koordinátor ŠKMS