Prvá bilingválna slovensko-francúzska trieda vznikla na základe Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka 1.9.1990 na Gymnázium Hlinská v Žiline.

Postupne sa rozširoval počet tried a v školskom roku 1999/2000 na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom bola otvorená prvá trieda slovensko-španielskej sekcie, čo bolo podnetom na osamostatnenie sa bilingválnych sekcií. Dňa 1. septembra 1999 Krajský úrad v Žiline zriadil samostatnú školu – jediné bilingválne gymnázium na Slovensku s dvomi jazykovými sekciami – francúzskou a španielskou.

Absolventi školy ovládajú francúzsky alebo španielsky jazyk na úrovni C1 a anglický jazyk na úrovni B2 Spoločného európskeho rámca pre jazyky a po absolvovaní maturitnej skúšky z prírodovedného predmetu v jazyku sekcie môžu získať vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške. Získané komunikačné schopnosti vo francúzskom alebo španielskom jazyku vedia uplatniť slovom i písmom pri posudzovaní literatúry, histórie, umenia a geografie, v prírodných vedách sa vyjadrujú odbornou francúzskou alebo španielskou terminológiou.

Web: http://gbza.eu/