Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania sú vyššie uvedené inštitúcie ako školy/školské zariadenia/zariadenia sociálnych služieb či zriaďovatelia. Tie však nemajú vždy kapacity na zabezpečenie aktualizačného vzdelávania. Riešením je objednať si tieto služby od oprávnených poskytovateľov tohto vzdelávania, ktorý ho pre nich pripravia a zrealizujú.  Inštitút pre aktívne občianstvo v tomto procese predstavuje takéhoto partnera pre spoluprácu. Táto spolupráca môže, podľa platného Metodického usmernenenia č. 1 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy, nadobudnúť podobu:

  1. dodávky vypracovaného programu aktualizačného vzdelávania a jeho realizácie,
  2. lektorského zabezpečenia programu aktualizačného vzdelávania, vypracovaného oprávnenou školou, pričom lektor aktualizačného vzdelávania je konateľ, zamestnanec alebo člen poskytovateľa inovačného vzdelávania (napríklad v prípade občianskych združení alebo neziskových organizácií).

Súčasťou dodávky aktualizačného vzdelávania je aj:

  • predloženie programu aktualizačného vzdelávania riaditeľovi na schválenie. o rozvrhnutie vzdelávacích aktivít aktualizačného vzdelávania v súlade s potrebami a možnosťami oprávnenej školy tak, aby bolo aktualizačné vzdelávanie ukončené najneskôr do 30. júna 2023,
  • vedenie evidencie účasti PZ a OZ na aktualizačnom vzdelávaní.