EGT je bilingválne gymnázium v Tisovci, ktoré pripravuje žiakov na štúdium, prácu a život v spoločnosti od roku 1992. Naším poslaním je podporovať jedinečnosť našich žiakov tak, aby sa každý žiak mohol profilovať pri príprave na rôzne typy VŠ na Slovensku aj v zahraničí. Vedieme žiakov k spolupráci a solidarite s dôrazom na rešpektovanie ľudských práv. Snažíme sa u žiakov rozvíjať kľúčové kompetencie pre 21.storočie ako je kritické myslenie, spolupráca, kreativita, komunikácia a vštepovať im hodnoty ako čestnosť, láska a sloboda. Škola sa dlhodobo zapája do množstva národných a medzinárodných projektov a spolupracuje s viacerými partnerskými školami a organizáciami na Slovensku aj v zahraničí.